Affordable Access

Els números característics : un càlcul de Leibniz inacabat?

Authors
Publisher
Enrahonar: quaderns de filosofia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ELS NÚMEROS CARACTERÍSTICS : UN CALCUL DE LEIBNIZ IN Magí CADEVALL l . Introducció Des de l'aparició de La logique de Leibniz de Couturat (1901) i la posterior publicació dels Opuscules et fragments kédits de Leibnk és ben conegut que Leibniz va dedicar un considerable esforc a I'elaboració de diferents calculs logics d'inspiració aritmetica o algebraica. Un dels més curiosos és el sistema basat en els números carac- terístics, encara que paradoxalment va ser un dels més preterits pels editors anteriors a Coutu- rat. A rnés del seu valor intrínsec no menysprea- ble és important perque esta íntimament relacio- nat amb alguns dels grans projectes leibnizians: l'art combinatori, la característica universal i l'enciclopedia dels coneixements. En linies generals cal considerar que no s'ha superat I'obra de Couturat-sobre la Iogica de Leibniz , afortunadament reimpresa el 1961. Desgraciadament el sistema basat en els números característics va ser minusvalorat per Couturat, que afirma: «Aquest sistema de notació no és va- lid. No insistirem més en aquest primer sistema, que Leibniz sembla haver abandonat, sens dub- te per causa de les seves falles i la seva comglica- ció. Només destacarem que esta fonamentat ex- pressament sobre la consideració de la compre- hensió»l. En el judici negatiu de Couturat es manifesta un prejudici contra tot enfocament in- tencional de la Iogica, potser un xic ingenu, en- cara que historicament comprensible donat que la nova logica simbolica era quasi exclusivament extensional. Malgrat el judici negatiu de Couturat, altres historiadors com Lukasiewicz han considerat que el sistema dels números característics era un des- cobriment interessantz. Pero va ser Sánchez Ma- zas, un dels pioners dels estudis de la logica ma- tematica a 1'Espanya de la postguerra, qui va de- mostrar l'equivocació de I'argument que usava Couturat per a invalidar el sistema dels números característicsj. Sánchez Mazas sosté que es pot perfeccionar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments