Affordable Access

George Derek Stafford

Authors
Publisher
School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatian Dental Society - Croatian Medical Association
Publication Date

Abstract

GEORGE DEREK STAFFORD, TD, DL, LDS, MSc, PhD, Odont Dr, FDSRCS, profe.sor stoamtološke prote­ tike i voditelj zavoda za Stomatološku protetiku Sveučilišta u Walesu, završio je izobrazbu u Sedbergh School i na Sveučilištu u M anchesteru gdje je 1954. diplomirao stomatologiju. Nakon završetka stomatološke službe u Kra­ ljevskoj vojsci stekao je znanstvene stupnjeve MSc i PhD, a zatim je od 1957. do 1963. radio u općoj stomato­ loškoj praksi. Poslije radi na Sveučilištu u Mancheste­ ru, do 1969., kada prelazi na Sveučilište u Walesu i pro­ lazi sve nastavne stupnjeve do sadašnjega počasnog na­ ziva Emeritus Profesor stomatološke protetike Sveučili­ šta u Walesu. Od 1987. do 1991. obnašao je dužnost prodekana Fa­ kulteta i mnoge dužnosti u zdravstvenoj stomatološkoj službi kao konzultant zdravstvenih, športskih i društve­ nih udruga i ustanova. Proputovao je Sjedinjene Američke Države i Kana­ du i surađivao u znanstvenim projektima u Švedskoj. Dobitnik je nagradnih studijskih putovanja po Sjevernoj Americi i skandinavskim zemljama. Član je Britanskoga društva za studij stomatološke protetike, član osnivač je Europskoga društva za stoma­ tološku protetiku, član je mnogih europskih udruga, ne­ koliko specifičnih radnih skupina FDI te mnogih komi­ teta britanske vojske. Profesor George Derek Stafford znatno je pridonio stomatološkoj literaturi u istraživanju polimera, stoma­ tologiji starijih osoba, i u biomehanici proteza. Vodeći je protetičar u implantološkom timu za kranio facijalnu implantologiju Južnoga Walesa na Morriston Hospital, Swansea, koji je prvi takav skup stručnjaka u Ujedinje­ nom Kraljevstvu. Dobitnik je nagrada Prostodontic Research Award 1988. IADR, Fellow of the American Academy of Den­ tal Materials 1988.-1995. elected Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh 1989., a 1991. dobio je počasni doktorat Doctor henoris causa Sveučilišta Lund u Švedskoj te zlatnu medalju za prepoznatljivu slu­ žbu na Stomatološkom fakultetu u Malmu. Među mno­ gobr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

'My name is Derek'.

on Nursing times 1985

Derek H.R. Barton.

on JAMA Mar 09, 1979

ORIN F. STAFFORD.

on Science Jan 16, 1942
More articles like this..