Affordable Access

George Derek Stafford

Authors
Publisher
School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatian Dental Society - Croatian Medical Association
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

GEORGE DEREK STAFFORD, TD, DL, LDS, MSc, PhD, Odont Dr, FDSRCS, profe.sor stoamtološke prote­ tike i voditelj zavoda za Stomatološku protetiku Sveučilišta u Walesu, završio je izobrazbu u Sedbergh School i na Sveučilištu u M anchesteru gdje je 1954. diplomirao stomatologiju. Nakon završetka stomatološke službe u Kra­ ljevskoj vojsci stekao je znanstvene stupnjeve MSc i PhD, a zatim je od 1957. do 1963. radio u općoj stomato­ loškoj praksi. Poslije radi na Sveučilištu u Mancheste­ ru, do 1969., kada prelazi na Sveučilište u Walesu i pro­ lazi sve nastavne stupnjeve do sadašnjega počasnog na­ ziva Emeritus Profesor stomatološke protetike Sveučili­ šta u Walesu. Od 1987. do 1991. obnašao je dužnost prodekana Fa­ kulteta i mnoge dužnosti u zdravstvenoj stomatološkoj službi kao konzultant zdravstvenih, športskih i društve­ nih udruga i ustanova. Proputovao je Sjedinjene Američke Države i Kana­ du i surađivao u znanstvenim projektima u Švedskoj. Dobitnik je nagradnih studijskih putovanja po Sjevernoj Americi i skandinavskim zemljama. Član je Britanskoga društva za studij stomatološke protetike, član osnivač je Europskoga društva za stoma­ tološku protetiku, član je mnogih europskih udruga, ne­ koliko specifičnih radnih skupina FDI te mnogih komi­ teta britanske vojske. Profesor George Derek Stafford znatno je pridonio stomatološkoj literaturi u istraživanju polimera, stoma­ tologiji starijih osoba, i u biomehanici proteza. Vodeći je protetičar u implantološkom timu za kranio facijalnu implantologiju Južnoga Walesa na Morriston Hospital, Swansea, koji je prvi takav skup stručnjaka u Ujedinje­ nom Kraljevstvu. Dobitnik je nagrada Prostodontic Research Award 1988. IADR, Fellow of the American Academy of Den­ tal Materials 1988.-1995. elected Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh 1989., a 1991. dobio je počasni doktorat Doctor henoris causa Sveučilišta Lund u Švedskoj te zlatnu medalju za prepoznatljivu slu­ žbu na Stomatološkom fakultetu u Malmu. Među mno­ gobr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F