Affordable Access

Uloga teorija zavjera u konstrukciji političke zbilje u Hrvatskoj: analiza političkog diskurza 1980.-2007.

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Pol misao 2009 1 PRIJELOM.indd 199 Doktorska disertacija Nebojša Blanuša: Uloga teorija zavjera u konstrukciji političke zbilje u Hrvatskoj: analiza političkog diskurza 1980.-2007. Mentor: prof. dr. sc. Ivan Šiber Datum obrane: 4. srpnja 2009. na Fakultetu političkih znanosti Povjerenstvo za obranu: prof. dr. sc. Tihomir Cipek (predsjednik) prof. dr. sc. Ivan Šiber dr. sc. Vlasta Ilišin Doktorska disertacija Nebojše Blanuše* pod naslovom “Uloga teorija zavjera u kon- strukciji političke zbilje u Hrvatskoj 1980.-2007.” ima 322 stranice, od toga 7 stra- nica bibliografije s ukupno 107 jedinica citiranih naslova i 199 bilješki. Tekst je ilustriran s 18 tablica i 9 slika i grafikona. Sadržajno je rad podijeljen na 9 poglav- lja: 1. Uvodno razmatranje, 2. Teorija zavjere između znanstvene teorije i politič- ke patologije, 3. Uvjeti pojavljivanja teorija zavjera, 4. Teorije zavjera kao izrazi društvenih antagonizama, 5. Teorija zavjere kao diskurzivna tvorba, 6. Istraživački problemi i ciljevi, 7. Metode istraživanja, 8. Rezultati istraživanja, 9. Zaključak. Dodatak tekstu je baza podataka s povijesnim izvorima (preslike tekstova iz poli- tičkih tjednika). Disertacija polazi od teze da je teorija zavjere rašireno mnijenje u politici koje u doba društvenih kriza postaje dominantan način tumačenja političkih fenomena. Cilj je rada da najprije protumači funkciju teorija zavjera u legitimaciji određenog političkog djelovanja i da, što je potpuna novost u hrvatskoj politologiji, oblikuje metode i postupke za mjerenje utjecaja teorija zavjera na političko mišljenje i pona- šanje. Rad se sastoji od tri cjeline. Prva cjelina sadrži uvodno razmatranje, detaljnu teorijsku razradu fenomena koja završava operacionalnim određenjem koncepta i opisom primijenjenih istraživačkih metoda: analize diskursa i anketnog istraživa- nja. Drugu cjelinu čine rezultati analize političkog diskursa primijenjene na razdob- lje od 1980. do 2007, u kojem se razmatraju teorije zavjera prisutne u hrvatsko

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments