Affordable Access

Rehabilitacija na međunarodnom planu u 1971/72.

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Dr Sulejman Ma5ovid tI i 1 REHABILITACIJA NA MEDUNARODNOM PLANU U IITI/72. GODINI uporedenju s protekrim decenijem, dekada rg71-1gg0. podela je jo5brZim tempom meitunarodne suradnje na podrudju rehabilitacije i zastitl hln-dikepiranih osoba. potic_aji tome pokr.t'- izviru iz sve urojnijih znanstveno_ -istrazivadkih projekata, koji uvjetuju suradnju vise regija. piogres drustvenihi prirodnih nauka upuiuje rehabilitatore i invalide da ie zbliZuju, kako bi vi5ekoristili nova otkriia, tehnike i netode. osnovni zakljudak Xl"svjetskog k;;-gresa u Dublinu, 1969. godine, da se ova decenija proglasi dekadbm ref,abili-tacije i pozovu sve zemlje na nove i veie nupo.e, 6drizaua se takoeler svojimtllJ_gcajem preko nacionalnih invalidskih .brganizacija. I dekada ,uru'oju1971-1980, prihvaiena_-u ujedinjenim nacijaria, vetiti je podstrek borjem razu,mijevanju i stremljenju prema blagostinju i miru, Semu airet<tno sluZii rehabilitacija,_ svojim ekonomskim i drustvenim znaienjem.Z\oS ogranidenosti p.rostora i brojnosti strudnih meclunirodnih sastanaka,nije ih moguie opisivati i obraelivati njihove programe, vei iemo se samoograniditi da ih nabrojimo po datumu, mjestl olrzavanja i glavnoj temi.vjerujemo da 6e to kao orijentacija postuziti nasim struenim radnicima i ustanovama, zainteresiranim .za novija znanstvena otkriia i razmjenu isku_stava- ovdje nam nij-e moguie ukazati jos na jedan aspekt: djelatnost uN injenih specijaliziranih agencija na polju reha-bilitacije, ali i to proizlazi izkonferencija i drugih strudnih manifesticija koje se citiraju ovdje. Detaljnijeinformacije o odreitenim sastancima mogu se dobiti kod" autora odnosno ustrudnim knjiinicama, koje primaju inozemne dasopise. >Defektologija. ie i ubu.duie donositi prikaze o odrZanim sastancima iz ove oblasti iti ifr tuiaviti ranije, narodito kada su.od direktnog interesa za specijalnu edukaciju."ode_kuje se da ie na5i strudni radnici, koji sudjeluju na'ovakvim sastancima,putem strudnih dasopisa, kroz predavania i drugim pogodnim oblicima infor-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F