Affordable Access

Asnago & Vender arquitectes : un estil atemporal

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ASNAGO & VENDER ARQUITECTES UN ESTIL ATEMPORAL 1. En els manuals d'historia de l'arquitectura moderna no es dedica a la seva feina més que alguna breu indicació i ni tan sois les revistes especialitzades se n'han ocupat gaire, encara que l'activitat de Mario Asnago i de Claudio Vender s'inicia cap al principi dels anys trenta i s' estén fins cap a la meitat de la decada deis seixanta. Sem- bien destinats a romandre confinats en una especie de se- mianoni~at, com tantíssims altres dignes professionals. Ens permetem, no obstant aixo, apuntar la sos- pita que la valoració que generalment se 'n fa és absoluta- ment inadequada i que l'obra d' Asnago i Vender mereix, encara avui, una atenció molt diferent. Avui es veu amb tota claredat que el fil del racio- nalisme italia d'entreguerres és en realitat un intrincat embull en el qual cada individualitat actuava indepen- dentment i en el qualles posicions, si bé comunes en al- gunes qüestions de fons, en realitat eren summament va- riades. Asnagoi Vender representaven certament l'ala purista del moviment i ho eren d'una manera absoluta- ment estranya a tot intent de teorització, fins i tot amb una certa exhibició de desafecte professional. Es tracta d'una actitud comuna a d'altres arquitectes milanesos de l'epoca, pero que Asnago i Vender mantingueren immu- table fins i tot a les seves obres de la postguerra. 2. Mario Asnago (Seves 1896-Como 1981) i Claudio Vender (Mila 1904) assisteixen plegats a l' Aca- demia de Brera i obtenen el títoll'any 1928. Inicien lla- vors una activitat molt intensa, dedicada gairebé exclusi- vament a una clientela privada reclutada entre l'alta bur- gesia i que es prolongara fins passada la meitat de la deca- dá deis seixanta. Les seves primeres feines s'inspiren en el classi- cisme noucentista ja filtrat rigorosament (cases de Via Euripide 7 -del 1933) i de Via Manin -1931-1934). El pui.tt d'inflexió en l'evolució del seu gust el constitueix l'establiment Vigano (1933), en el qual e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F