Affordable Access

Zotero - program za bibliografski menadžment

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Library Science

Abstract

Kui_07-2009.vp:CorelVentura 7.0 iz naših knjiÞnica Ureðuje: Danko Škare Zotero – program za bibliografski menadÞment I. PaÞur Vojvodiæ Institut “Ruðer Boškoviæ”, KnjiÞnica, Bijenièka c. 54, 10000 Zagreb [email protected] Vjerojatno su rijetki oni koji se pri pisanju radova nisu susreli s go- milama papira na kojima su zaokruÞene korisne referencije te s konstantnim traganjem za tim istim papirima, zatim s pretraÞi- vanjem po raèunalu za negdje u nekoj datoteci zametnutim za- nimljivim èlancima i naposljetku s mukama oko citiranja i izrade bibliografije korištenih radova. Na sve to su oèito mislili danas veæ mnogobrojni programi tzv. Re- ference management software, citation management software ili personal bibliographic management software, èija je glavna namje- na organizacija i upravljanje prikupljenim referencijama. (Refe- rence management software – Wikipedia, 2009) Danas postoje mnogobrojni programi za tu namjenu, primjerice EndNote, RefWorks, Reference Manager, ProCite, Bookends, Scho- lar’s Aid i dr. Nasuprot tim programima, koji se plaæaju, postoji i dosta njih besplatno dostupnih, primjerice RefDB, BibDesk, Refba- se, JabRef, Wikindx, Referencer i drugi, a u tu grupu se ubraja i Zo- tero. Zotero je besplatan dodatak za Firefox, Netscape ili Flock; nakon instalacije pokreæe se iz samog preglednika i javlja se u njegovom donjem dijelu. Aplikacija se sastoji od tri odvojena prozora s razli- èitim funkcijama (slika 1). U lijevom prozoru je prostor za otvaranje direktorija u koje se do- kumenti arhiviraju; u donjem dijelu tog prozora je dio za pre- gledavanje proizvoljnih oznaka (tags). U srednjem je prozoru popis samih dokumenata, dok je u desnom prozoru bibliografski opis svakog pojedinog dokumenta (info), a takoðer se mogu doda- ti bilješke (notes), proizvoljne oznake (tags), dokumenti u privitku (attachment) i poveznice (related) na srodne dokumente. Na vrhu prozora smještene su pak ikone za prikupljanje, organizaciju i pretraÞivanje dokumenata. U Zotero se mogu pohraniti

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments