Affordable Access

Arquitectura i indústria = Architecture and industry

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

<( -i U m H n :X: z z u .... L.U n f- cn "Si es constru"issin els avions comes construeixen les cases, no volarien".' Tot i que avui ja no es tracia de plantejar les relacions entre arquitectura i indústria en els termes que suggeria la provocadora frase de Jean Prouvé, cal admetre que la relació entre ambdues encara és distan!, malgrat els recursos esmen;:ats en favor d'una relació més propera. Les alternat ives que la indústria posa a l'abast de !'arquitectura no s'aprofiten ambla intensitat que permet l'evolució de les tecnologies i els mitjans de producció en general. Malgrat l'accelerat procés d'industrialització que s'ha desenvolupat duran! aquest segle en les indústries de béns durables, encara hi ha qui fa de l'edificac ió una practica for((a artesanal. Tot i que la construcció d'edificis, perla seva própia naturalesa, conté una lógica diferent, i que és dificil en aquest ambit calcar els métodes a"illats de la indústria manufacturera, la sinergia construcció-indústria afavoreix l 'obtenció de bons resultats, també arquitectónics. De les relacions entre arquitectura i indúst ria, la indust rialitzac ió de la const rucció és l'ep isodi al q ua! s'han aboca! més mitjans in tel •lectuals i materials i, en reali tat, constitueix el paradigma d'aquestes relacions. En el moment actual, peró, la situació és diferent. A ra la indústria participa activament en la construcció i, en canvi, no segueix els models classics de la industria li tzació. Aquest esc rit tracta d'aportar raonaments per interpretar el context actua l i, per aixó, exposarem tres moments ben característics de les relacions esmentades. UNA IMATGE 1 UN CONCEPTE SEDUCTORS Duran! els anys !renta, per als pioners de !'arquitectura moderna -Gropius, Le Corbus ier, etcétera-, la indust ria l ització de la construcc ió havia esta! un argument cabdal. Estaven fascinats per la poténcia material, social i de les prestacions tecnológiques de la indústr ia, per comparaci

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F