Affordable Access

Fent Carrerany, núm. 007

Publisher
Associació Cultural Fent Carrerany
Source
Legacy

Abstract

F%NT<AHtE*Mty BJBJlSTA ^e i_'ASJk>CAfcGU5 ^UuTUpM_ 'ítHT <SApCepArtV' MAjaJA ^e. LA sAurr N^ 'T FEBR3EK lOQ^ Vw* VsAA** PAP?TS ¡ QuAR1S AMß ^E5 St|BvENCÍ°Ns FKTT CACTKVAWY SUMARI Editorial i Saiari 2 Pàgina Bíbhca, , , , , , , . , 3 Subvencions 3 L'aigua 4 Candidatura independent , , , , 5 Correu obert 6 Bullit de notícies 8 Norialitzaci6 Llingüística, , , 10 Poeies i gloses 11 Oeiografia 12 El teips • 12 Coiissi6 Econòtica parroquial , 12 EIs estudiants al carrer, , , , 13 Carrerany Esportiu U Pàgina sanitària 16 EQUIP OE REDACClO Magí Ferriol Bauzà Per« Fons Pascual Antoni flas Negre Margalida Mas Vicens •Jaute Mestre Lloxpart Joana Maria Queralt COL,LA60RAOORS Pere Crespi Pep Lluis Corresa Biel Bergas Mas ftagí Ferriol Bufiola Enric Pozo «as ** ** ** ** * * * * ** ** ** ** ** ** ** * * ** * * * * **$ #1 ** ** **; * *' é $: f ¥ i **' * * * * ** * * ** ** ** * * ** ** ** QUe EHS DURÀ EL 87? SI ELS DARRERS KESOS D1UH AHY SoH TEMPS DE BALAHÇ, DE RETRE COKPTES DEL PASSAT, EL KES DE GEHER ES TEKPS DE PROJECTES, DE KIRADA CAP EL FUTUR. PEHSAHT E5 EL FUTUR KES PRòXIK, L1ESDEVEBIKEIT KES SIGHIFICATIU QUE CAP ESPBRAR EHTRE HOSALTRES ES LA CELEBRACIÓ D1ELECCIOHS KUHICIPALS I AUTOHòKIQUES AL KES DE JUHY D1AQUEST AHY QUE ACABAK DE COKEHçAR. DIHS L1AKBIEHT DEL POBLE ES VA HOTAHT L1IHICI DE LA "PRE-CAKPAHYA", ELS DIFEREHTS GRUPS ESTAH EKBASTAHT ELS SEUS PROGRAKES I LES SEVES LLISTES. EH AQUESTES KATEIXES PÀGIHES DE FEHT CARRERAHY HI TROBAREU UH ARTICLE QUB TRACTA DE JUSTIFICAR L'EXISTÈHCIA D1UHA D1AQUESTES CAHDIDATURES. EHS AGRADARIA QUE LES ELECCIOHS QUES'ACOSTEl·l' FOSSIH ACLARIDORES EH AQUESTS SEHTITS: A) QUE ACLAREIXIH OH SE SITUA CADASCú, SEHSE AKBIGOITATS. B) QUE ACLAREIXIH EL PROJECTE DE GESTIÓ DEL PO- BLE QUE DEFEHSA CADFA GRUP. C) QUE ACLAREIXIH OH ES LA VOLUHTAT DE RESOLDRE PROBLEKES COHCRETS DEL HOSTRE POBLE; QUE S1ELABORIH PER AIXo PROGRAKEHS BEH DETALLATS OH S1ESPECIFIQUI EL QUE, EL CO

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F