Affordable Access

A térszemlélet változó tartalma.

Publisher
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Tér és Társadalom 1. 1991 .1:103-109 A TÉRSZEMLÉLET VÁLTOZÓ TARTALMA* Faragó László Az eredeti kérdésfeltevéseknek megfelel ően először arra keresem a választ, hogy beszél- hetünk-e Magyarországon regionális gazdaságtanról, pontosabban, területileg kissé b ővítve, politikailag általánosítva: létezik -e szocialista regionális gazdaságtan. Azért nem a marxista jelzőt használom, mert a nyugati marxisták területi kutatásainak eredményeir ől a szocialista gyakorlat nem vett tudomást'. Ezt követően nagyon röviden tárgyalom a regionális gazdaságtan kialakulását, fejl ődését, és/vagy a területi tudomány (Regional Science) létrejöttét. Természetesen nem a mindenki által ismert alapinformációk ismétlése kedvéért teszem ezt, hanem ennek segítségével szeretnék rá- mutatni a változás irányára, az újfajta területi kutatások szükségességére. Van-e szocialista regionális gazdaságtan? A polgári közgazdaságtan makro- és mikrogazdaságtani tagozódásának „szocialista megfele- lői" a népgazdasági tervezés és a vállalati gazdaságtan. A népgazdasági tervezés — természeté- nél fogva — a gazdaság nemzeti szintű fejlődésével, az alapkategóriák — a fogyasztás, felhalmo- zás aránya, a nemzeti jövedelem, foglalkoztatás stb. — alakulásával foglalkozik. A vállalati gazdaságtan nem tartotta terrénumának a regionális integrálódás kérdéskörét. Területi kérdé- sekkel elsősorban a gazdaságföldrajz foglalkozott. A „szocialista gazdaságföldrajz" viszont nem számolta mikroszintű érdekekkel, a helyi, nem természeti sajátosságok jelent őségét pedig alábecsülte. Véleményem szerint szocialista regionális gazdaságtan nem létezik. Az úgynevezett „szocia- lista közgazdaságtannak" — ha egyáltalán van értelme egy ilyen diszjunkciónak — nincs olyan ága, amely explicit formában, széles kör ű elméleti és empirikus megalapozottsággal foglalko- zott volna regionális kérdésekkel és kiépült volna intézményrendszere. Természetesen voltak és vannak publikációk, kutatások e témakörben, ezek azonban a polgá- ri elmé

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F