Affordable Access

สถานะและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับศพและชิ้นส่วนของศพ

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • ศพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
  • นิติเวชวิทยา
  • การตรวจศพ

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์ถึงสถานะและปัญหาทางกฎหมายของศพและชิ้นส่วนของศพ รวมทั้งวิเคราะห์กฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าจะสามารถนำมาบังคับใช้กับเรื่องนี้ได้มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับศพและชิ้นส่วนของศพนั้น โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนในเรื่องของสถานะทางกฎหมายของศพและชิ้นส่วนของศพที่ยังไม่เป็นที่ยุติ เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นจึงไม่สามารถนำบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่มาใช้บังคับได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ครอบคลุมถึงการกระทำต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนไม่สามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้ จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่สามารถนำบทบัญญัติของกฎหมายไทยที่มีอยู่มาใช้บังคับกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ จึงควรจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้น และในส่วนที่ต้องบัญญัติเป็นกฎหมายพิเศษแยกต่างหากจากบทบัญญัติที่มีอยู่เดิม เพื่อความชัดเจนและเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments