Affordable Access

Program i pozdravni govori Znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem o 125. obljetnici Glasnika / Vjesnika Đakovačke i Srijemske biskupije 12. i 13. prosinca 1997

Publisher
Catholic Faculty of Theology, J. J. Strossmayer University of Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BISKUPSKI ORDINARIJAT I TEOLOGIJA U DAKOVU U SURADNJI S HRVATSKOM AIA{DEMIJOM ZNANOSTI I UMJETNOSTI organiziraju Znanstveni skup s medunarodnim sudjelovanjem o 125. obljetnici Glasnika I Vjesnika I)akovaike i Srijemske biskupije 12. i 13. prosinca 1997. Velika dvorana Teologije u Dakovu, Preradovileva 17 YJNSNIK Diacovensia VI(1998.)f (6) PROGRAM PETAK, 12. PROSINCA 1997. 15,30 Otvorenje simpoz[ia Poj ava Glasnika biskupij e Dakovatko- s rij ems ke 1873. godine u svjetlu crkvenog izdava5tva toga vremena Podeci i razvitak hrvatskog katolidkog tiska (referat), Mirko Matau5i6, Zagreb Theologisch-praktische Zeitschriften in Osterreich - Ein geschichtlicher Uberblick (Teolo5ko pastoralne revije u Austriji - povijesni pregled) (koreferat), Rudolf Zinnhobler, Linz Izdanja biskupija i nadbiskuprja i crkvenih institucija u Madarskoj tijekom XIX. i XX. stoljeia (koreferar), Ivan Balta, Osijek Razvoj katolidkog tiska u Poljskoj (koreferaf), Piotr Zurek, Katowice Podeci i ranoj crkvenog tiska u Slovadkoj (koreferat), Viliam Judak, Bratislava Glasnik I ljesnik i dru5tveno-politiiki kontekst Prisutnost dru5tveno-politidkih zbivanja u GlasnihtlVjesniku Dakovadke i Srijemske biskupije (referat), akademik Ivo Padovan, potpredsjednik HAZU,Zagreb SUBOTA, 13. PROSINCA 1997. 9,00 l2s-godi5nja povijest Glasnika llJ e snika Dakovaike i Srij emske biskupii e GlasniklViesnik Dakovadke i Srijemske biskupije utemeljen da usmjerava, potide i notira Zivot i djelovanje Mjesne Crkve (referat), Andrija Suljak, Dakovo Urednici i suradnici GlasnikalVjesnika 1873.-1997. (referal), mons. Marin Srakii, dijecezanski biskup, Dakovo eitateryi i suradnici Vjesnika iz Vrhbosanske metropolije (referar), Mato Zovki(' Sarajevo 324 Pogled u bududnost Viesnik Dakovadke i Srijemske biskupije u svjetlu problematike pastoralnih dasopisa danas prema sutra (referat), Rafko Valendii, Ljubljana Tematska analiza priloga u G la sniku I lJ e sniku D a kovaCke i S r[i em s ke bi s kupij e 125 godina Glasni

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F