Affordable Access

Struktura nepoželjnih oblika ponašanja u osoba s mentalnom retardacijom

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

STRUKTURA NEPOzEL'NIH OBLIKA PONASANJA U OSOBA S MENTALNOM RETARDACIJOM lzvorni znanstveni Clanak Saletak primjenom MMD skale adaptivnog ponasanja ll. dio na uzorku od 1527 osoba 3 mentalnom retar- dacilom u dobi od 7 do 27 godina analizirana je latentna siruktura nepoleljnih oblika ponaganja. UWrdene su tri latentne dime-nzije: faktor socijalne neprilagodenosti, laktor povudenog ponasania i tat<tor aUnorm4nog ponalanja, 6to je u skladu s rezuftatima drugih autora. Na kraju rada oe pre-dlale ispitati faktorsku siiukturu nepotetjnin ponaSanja na.bazi analize rezultata pojedinadnih ponaianja' dime 6e se provjeriti hipotetska poirudja pona5anja MMD skale i klasilikacijski sistemi kojima se sluli klinidka praksa. Ljiljana lgrl6 Fakultet za defektologiju Sveudili5ta u Zagrebu 1. UVOD U osoba s mentalnom retardacijom, kako pokazuju istrativanja, javlja se dvostruko vise teUih problema u ponasanju i psihidkih poreme6aja nego u neretardiranih dsoba (Eaton i Menolascino, 1982; Menolascino i Stark, 1984). Njihova ve6a izloZenost tak- vom riziku proizlazi djelomidno iz te5ko6a u primanju, elaboriranju i oda5iljanju infor- macija, zalim iz zdravswenih tesko6a, tieles- nih ostecenja i o5te6enja osjetnih organa, kulturnih i obiteljskih faktora, socijalnog neprihvacanja retardiranih kao i iz prisustva predrasuda u odnosu na osobe s mental- nom rotardacijom. U pokusajima distinkcije izmedu poremeoala u ponasanju mentalno retar- diranih i psihidkih poremedaia (emocionalni UDK:376.4 poremecaii, mentalne bolesti) autori wing i Gould, 1979; Fraser isur, 1985) isticu da nije wijek mogude razgraniditi ove dviie pojave' premda je to od izuzetnog znacaja za tret- man retardiranih. Poremecajiu ponasanju ili nepoleljni oblici ponasanja' nisu jed- nodimenzionalni po woioj strukturi' pa se ipak mole govoriii o razlicitim oblicima ili tipovima porems6aja u ponasanju. lsto tako teUina i posljedice poreme6aia oviss o njihovim oblicima, a obiljerje im je da narusavaiu norm€ ponasania u sociialnim interakcijama. Nepole

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F