Affordable Access

Unes festes que no poden desaparèixer

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0149_010 nes festes que no poden desaparéixer A lii (Ircia. Fratlu, /-'mil. ¡^IcmclUt i Prat, poetes i lector.s ¿le poesía. A soíii, Hecasens. premi Sunchix Oniiniei: López Cri'spi, prcini.s de Poesía i de Níimií'n'u, i Meisse^íiei; premi Cavdll Fort. Tols sahcrn Í.\UC C\ nuslrc den ser el píiís del inón ;inib un índex mes elevLit de premis literaris per hiihiíaiil i eiis ci)nsl;i tmiihé u lols que una boiui pai't d"aqiiesls gLiurdons es coiUinuen concedinc sciise t|Lie niiiyú h¡ Irubi el sentii. A parí de prcgunlar-iios rintcrcs que pugui lenir cada preini i de phiiilejar-nos si és t)pt)ru'i a no que es eoiivoqui. si analit/eni les característiques de l'aele o el eüiijuiil tlcls acles en el eontext deis tjLials es eoncedeix convindrem a afirmar que la niajor par( d'íiqiiesles aetivitats Leñen geneíaliiienl iin)li ptiea significació cultural i que. en Uil eas, eoiiipleixen basicanieni una funció social. Bs potscr |jer contrasl amb aquesta realitat que les Pestes Populars de Ciillui'a Pompcu Fahra. iiistitu'ides el 1968 amb la volunlal de rclre cada any un lidmenalgc a rcminenigramatic al volianl de Tatorganient de diversos premis liieraris, continúen sent eneaia nuíll nccessai'ies. l.."edieió correspouenl al 1991 de les Pesies pLibi'a —la vinl-i- tresena— va lenir lloc del 10 al 17 de novenibre a Cassa de hi SelvLi amb mía extraordiníu'ia resposia populai". sobretot lenini en comple que aquesta població del Girones —t|ue no arriba ais 7.500 habilants— ha cstat la niés pelila que liagi acollit mai una edieiú de les Pesies l-'abra. Eis homenatges a 1'historiador Jaunie Marques, el poeía Xavier Carbó i l'enlilat local Colla Excursionista Cassanenca. lu coricessió de sis premis literaris. la presentado LILIU CSIULII sobie la nidustria surera a Cassíi tle la Selva, la inauguració d'un monolit en memoria de Poni[x:Li Pabi'a, un coneerl de cant coral, mi deba! sobre Els Setzc Jutges, la Nit de Canteó deis Pa'ísos Catalans —<:n

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F