Affordable Access

10 anys de l'Escola Samba Kubally

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0201_042 42 I274I "f^ RliVlSTA DI-; CIlliONA •» NL'M. Jlül JUl.lOI.-ACIOST 2000 •» f' EDUCACIÓ jcacio Deu anys de iTscola Samba Kubally per a treballadors estrangers Anna López i Xavier Besalú '• ; '^'^ ^!iT;!?T '^"r?".-"-'-'^ "'''-" • T""T Si) rlEf^ ^^ ^ íiií ' Santal (gjiííjjm ¿te i í&iimaB ...Quiiii jo iic i^inguí aquí, he i'isí lionics i dones molí dijc- ivnis de coin sác. La Uoigun, ¡a ieli<^ió. el color de la pell. els cosltiiiis, la música, els mciijars, els ocells. els aihyes. ¡es plan- tes. .. j^airché lo! és difercnl. Quan somio en el meu país veig, pero, el mateix ccl, w(i; el niaieix sol, i'ei\> les iiuilcixes eslrelles que i't'/ii des del hosc de Santa Colaina. I pensó que les cases petiies son diferents, pero que Íes _^ra\ts, íes mes iinporlanis, son ignals a lol arreu. BullyJangana, de ¡'Escola Samlhi Kiihíilly A final de l'any 1998 l'Escola Samba Kubally de Santa Coloma de Famers va celebrar el seu desé aniversarí, que va coincidir amb el cinquanté de la Declarado Universal deis Drets Humans per parí de les Nacions Unidos. En commemoracló d'aquests dos aniversaris s'organitzaren tot un seguit d'actes, emmarcats en tres eixos: immigració, educació i drets humans. Aquest escrit vol ser, d'una banda, una breu crónica deis actes d'aquella celebrado, i de l'altra, un apunt historie de la curta pero intensa vida d'aquesta institució educativa emblemática, la Samba Kubally. EDUCACIÓ t' líJiVISTA DL GlIIONA -^ Nl'iM. ÍOI |UI.I(ll.-AtÍOS-r 2000 t- Uys l 43 Samba Kubally era un jove gambiá que havia decidit emigrar a Catalunya. Al cap de quatre anys, mentre tallava arbres^ va teñir un accident i va quedar inválid. Immigració, educació i drets humans Van o b r i r els actes l ' a lca lde de Santa C o l o m a , Antoni Sola, i el president de l'associació G l ^ A M C {Grups de Recerca i Actuació anib Minories Culturáis i Treballadors Estrangers), Salomó Marqués. Miquel Solé i Roca , exsubdi- rec tor gener

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments