Affordable Access

PREDVIĐANJA Trideset velikih umova o budućnosti

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

15rp.qxd Marc Bloch FEUDALNO DRUŠTVO Preveo i pogovor napisao Miroslav Brandt Golden marketing, Zagreb, 2001., 515 str. Hrvatskoj ~itateljskoj publici pru`a se veli- ko zadovoljstvo ponovnim izdavanjem knji- ge Marca Blocha Feudalno dru{tvo koju je preveo i pogovor napisao Miroslav Brandt, a izdao Golden marketing iz Zagreba. Marc Bloch bio je jedan od najve}ih povjesnika XX. stolje}a. U svojim opisima povijesti socijalnoga i mentalnog razvoja srednjo- vjekovlja te teorijskim prinosom osvjetlja- vanju toga doba ostvario je golem utjecaj na dru{tvene znanosti u cjelini, pogotovo na komparativnu povijest, historijsku geo- grafiju, ekonomiku i sociologiju, koje ~e- sto njegov rad upotrebljavaju kao obrazac uspje{ne znanstvene analize. On nije bio samo izniman znanstvenik nego i aktivan borac za demokratsko dru{tvo i slobodu koji je ostavio neizbrisiv trag ne samo u me- dijevalistici i cjelokupnoj povijesnoj znano- sti nego i u ostvarivanju dru{tva oslobo- |enoga ugnjetavanja i nepravde. Ro|en je u Lyonu 1886. godine. Na- kon studija povijesti u Parizu, Leipzigu i Berlinu predavao je u Montpellieru i Ami- ensu. Nakon zavr{etka sudjelovanja u Pr- vom svjetskom ratu, 1919. je postao profe- sorom srednjovjekovne povijesti na Sveu- ~ili{tu u Strasbourgu, a 1929. je bio osni- va~, zajedno s Lucienom Febvreom, utje- cajnoga povijesnog ~asopisa Annales d'his- toire economique et sociale (koji izlazi i danas pod nazivom Annales Economies, Sociétés, Ci- vilisations). U brojnim ~lancima obja{nja- vao je i isticao va`nost ekonomskoga sus- tava i vjerovanja u odre|ivanje povijesnih zbivanja. Kasnije je postao profesorom e- konomske povijesti na pari{koj Sorbonni. Ve}ina njegova znanstvenoga istra`ivanja srednjovjekovlja usmjerena je na odnos i povezanost slobode i njezina ograni~ava- nja. Izbijanjem Drugoga svjetskog rata pri- klju~io se francuskoj vojsci, a nakon njezi- na brzog poraza razmatrao je uzroke ne- uspjeha i gubitka slobode. Kada je Petain s Nijemcima potpisao primirje, Bloch je znao da

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments