Affordable Access

Trideset i pet godina od osnivanja usmjerenja Prerada nemetala

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Y:\polimeri 2_2007\9-28obljetnice.vp 15 Trideset i pet godina od osnivanja usmjerenja Prerada nemetala Pogled unatrag na nastavu i istra`ivanje na podru~ju nemetala, odnosno polimera na Fakultetu strojarstva i brodogradnje istinske nasljednike ispunjava ponosom na njihove prethodnike. Veoma je malo visoko{kolskih institucija, i izvan na{e zemlje, koje se mogu pohvaliti da su jo{ davne 1936. imale barem u sa`etom opsegu predavanja o polimernim materijalima kao {to je to bio slu~aj na onda{njem Tehni~kom fakultetu. Ve} je tada prof. Josip Hribar, u sklopu kolegija Meha- ni~ke tehnologije, predavao ne{to o durome- rima i mogu}nostima njihove prerade. Nakon 2. svjetskog rata, opet na Tehni~kom fakultetu, 1948. godine osnovana je Kate- dra za drvo i nemetale, koja 1954. postaje dio Zavoda za mehani~ku tehnologiju. U sklopu te katedre izvodio se jedno vrijeme kolegij Nemetali, s time {to su se predavanja odnosila samo na polimerne materijale, ali ne i druge nemetale. Isti se kolegij ponovno uvodi u nastavu 1959. godine kao izborni kolegij za Tehnolo{ko usmjerenje. Kolegij je, uz prof. J. Hribara, predavala i doc. Zora Smol~i}[email protected], najprije u svojstvu honorar- nog suradnika, a od 1963. kao stalna na- stavnica Strojarsko-brodogra|evnoga fakul- teta. Iste se godine osniva i Laboratorij za nemetale koji vodi upravo prof. Zora Smol~i}[email protected] (slika 1). Nemetali postaju obvezan kolegij VII. seme- stra studija strojarstva i brodogradnje, koji obra|uje proizvodnju polimera, svojstva, poglavito mehani~ka, te metode njihova odre|ivanja. Iako se u sklopu Katedre za drvo i nemetale jedno vrijeme, otprilike do 70-ih godina pro{loga stolje}a, provode i ispitivanja na drvu pa je do tada napravljeno i nekoliko zapa`enih projekata kao onaj o parenju bukovine, postupno se podru~je ispitivanja i istra`ivanja drva gasi. Laborato- rij za nemetale intenzivno se bavi ispitivanji- ma svojstava polimera i polimernih kompo- zita te istra`ivanjima povezanosti strukture i svojstava. Posebna je pozornost posve}ena i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments