Affordable Access

Psicologia clínica i psicoteràpia: una aproximació prospectiva

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Education
  • Linguistics
  • Medicine
  • Psychology

Abstract

Aquest article es focalitza en una aproximació prospectiva al futur de la psicologia clínica i la psicoteràpia des de la perspectiva personal de l'autor. Primer es presenta el dilema bàsic amb el qual s'enfrontarà la psicologia del futur en termes dels discursos alternatius de l'objectivis- me i el constructivisme. A continuació es dis- cuteix l'estatus ontològic de l'objecte de la cièn- cia psicològica. Una part central de l'article es dedica a les implicacions d'aquests desenvolu- paments per a la recerca, la pràctica i la docèn- cia/formació en psicologia clínica i psicoterà- pia. Finalment es proposa una sèrie d'ítems per a una agenda futura de la psicologia. ••• • This paper focuses on a prospective approach to the future of clinical psychology and psychot- herapy from the personal perspective of its aut- hor. First, the basic dilemma confronting a psy- chology for the future is presented in terms of the alternative discourses of objectivism and constructivism. Secondly, the ontological status of the object ofpsychological science is discus- sed. A central part of the paper is devoted to the implications of the aforementioned develop- ments to psychotherapy research, practice, and teaching/training. Finally a series of items for the future agenda of psychotherapy and clini- cal psychology are proposed. •••• Psicologia Clínica i Psicoteràpia: Una aproximació prospectiva Luís Botella Tot 1 que la pràctica habitual en les publicacions científiques recomana reser- var els agraïments per al final, o traslla- dar-los a una breu nota a peu de pàgina, hi ha algunes raons en el cas d'aquest arti- cle que em porten a voler fer-los explícits des del començament. Vull, doncs, obrir aquestes breus reflexions prospectives so- bre el futur de la psicologia agraint since- rament al director de la revista Aloma, Dr. Pere Segura, la seva invitació a publicar un escrit meu. El primer motiu d'aquest agraïment és el plaer que sempre repre- senta col .laborar en un número inicial d'una publica

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments