Affordable Access

Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social : Informe del Defensor del Pueblo. Febrer 2009

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Opinió 8 I 41 Educació Social "Centros de Protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social" Informe del Defensor del Pueblo. Febrer 2009 1 Al mes de febrer passat, Enrique Múgica, Defensor del Pueblo espanyol, va presentar al Senal un in forme específic de 469 pagines sobre la situació deIs centres de protecció de menors de tot Espanya que alenen joves desemparats i que, alhora, tenen tras torns de conducta o es troben, segons I'eufe misme, en dificultar social. En concret, recull informació de 58 centres de tol Espanya que treball en amb menors d 'aquesles característiques i deIs quals n' ha visital 27, 3 aquí a Calalunya2 . El motiu que va portar a elaborar I' in fo rme va ser, en pri mer 1I0c, les mol tes queixes i demandes de pares que demanaven ingressar e ls seus fí ll s en aquests tipus de centres " i no podien aconseguir-ho"; en segon 1I0c, les queixes rebudes per parl d ' educadors que havien treballat en alguns d ' aquests centres. En un primer moment l' informe s' havia decircumscriure a les CCAA de Madrid, Castella la Manxa, Aragó i Valencia, pero un cop iniciada la inspecció, "van descobrir una realitat dura i dolorosa" que els va portar a eSlendre el camp d 'actuac ió a la resta de comunitats. L' informe té 5 capítols que recomano lIegir amb alenció, principalment el capítols 4 i 5, on recull les característiques deIs centre i les valorac ions de les visites fe tes pels inspectors. Les darreres pagines de I ' informe (de la405 a la4 17) recull 57 recomanac ions pel que fa a les mjllores que caldria introdui r. Entre els elements més polemics que han portat I' in forme als titulars de molt s di aris de premsa, es troben les denúncies per maltractaments a menors que reben als centres que teoricament haurien de protegir-los3 . Un deIs punts forts de l' informe cree que és el d'exposar, de manera ordenada i documentada, la situació gairebé tercermundista que hi ha en aquests moments en mo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F