Affordable Access

O paso dunha identidade rural a unha urbana: os casos de Carballo e A Coruña

Authors
Publisher
Fundação Fernando Pessoa/Edições Universidade Fernando Pessoa
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

O PASO DUNHA IDENTIDADE RURAL A UNHA URBANA: OS CASOS DE CARBALLO E A CORUNA. BERNARD~ V á z ~ u ~ z GARC~A UNlVERDlDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTEIA O estudio que a continuación imos presentar que coñece. De feito, nos mapas mentais está baseado nunha serie de enquisas feitas a ' observamos que as persoas representan persoas que residen nunha pequena vila galega detalladamente o lugar onde residen, ó que van (CarbaUo) e nunha das dúas urbes rectoras (A mercar ou aquel no que pasan o seu tempo de Coruia), cun continxente poboacional de 10.000 leer; meniras que o resto do espacio, dado que e 240.000 habitantes respectivamente. Pedimos "On o coñecen, skplemente 0 esbozan ou se á xente ciue realizasen un maoa mental das esquecen dúas cidades para que servise de explicación a un posible foráneo. O obxectivo do mesmo era Según Lynch a imaxe da cidade organizase ó redor de cinco elementos básicos: os camiños, analizar como os individuos que viven nos seus os fitos, os nodos, os barrios e os bordes, co respectivos cascos urbanos obxectivo de plasmar de identificarse medio nun plano subxectivo o rural que os circunda a pesares resultado e obter a visión de que a gran maioría deles global que teñen os procede dese mundo. cidadán de cada urbe. Na comunidade galega as Por conseguinte, imos cidades e cabeceiras comarcais tratar de ver cál é o estmcturanse de xeito resultado dese proceso concéntrico. Básicamente para as dúas cidades podemos distinguir tres áreas: anterionnente dúas delas atopámolas ben mencionadas, cáles definidas -o mundo urbano e o consideran os seus mundo mral- e unha terceira na habitantes os lugares que se misturan os dúas máis representativos, por anteriores -o rururbano- e na que si ben onde transitan máis amiúdo, en definitiva, perviven as leiras non acontece o mesmo coa cómo ven eles o seu espacio vivido. mentalidade campesina que pouco a pouco se foi esquecendo en decrimento das costumes Os Caminos: en ámbolos dous casos as urbanas.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F