Affordable Access

La desconeguda Ardenya

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0199_093 JQSRP BRUGADA I Gimi-RKliZ-RAVÉ NICOLAU EIMERIC (1320-13991 1 LA POLÉMICA INQUTSiTORlAL EPISODIS DE LA HISTORIA BRUGADA i GUTIÉRREZ- RAVÉ.Josep, NicoíaiiE¡mLTicfJ320-J399) í la polémica inquisiiorial. Collecciü Episodis Je l;i HistCiria, núm, 3!9. EJirorinl Rafael Dalmau. Barcelona, 1998. 94 pagines. l i l i ' . I-AÜ, i J i i . - K.. ^ ITINBR&m GEOLOaC PER UARDENYA .-f^C^ .-*í* PALLÍ, Lluís; ROQUE, Caries. ítinerarí ¿íiolúgic ¡)er lArdenya. Aren de Geodinámica de la Universitat de Girona, 199S. 60 pag. Uinquisidor cruel i desmesurat JosEP BRUGADA ÉS UN SARRIANENC que exíírceix Je tal. Actiialment fa de prütessor de llengua i literatura catalanes en un institut gironí, és regidor de Tequip de govern de la ciiitat, pero és, a inés, un home tranquil, aimant de la calma deis arxius i del ritme placid i antic de l'Ateneu harceloní. Es des d'aquest recer que airiba a Nicolau Eimeric, írare dominic, nascut a Girona, inquisidor cniel i desmesurat, «una de les mentalitats mes obsessives, vils i condemnables de la historia del pensament cátala», intel-lectual controvertit i polémic, format al convent de Sant Domé- nec i a la universitat de París. Ei 1356 fou nomenat inquisi- dor general de la Corona catalanoa- ragonesa per Pere 111 el Cerimoniós. El 1360 en fou deposat, pero el 1365 ho toma a ser i ja gairebé tins a la fi deis seus dies, que s'esdevingué a l'edifici que avui allotja la Faciikat de Lletres de la Universitat de Giro- na. A part de la seva feina com a acusador i incoador de processos contra tota petíona sospitosa d'hete- rodóxia -cosa que féu ainb una intensitat i inflexibilitat desferma- des-, la va prendre també amb la persona i l'obra de Ramón Lkill, a qui va acusar d'heretge i d'ignorant, i sobre el qual arriba fins i tot a declarar que ",si havia escrit en llen- gua vulgar és perqué no sabia gramática». El 1376 va escriure el seu Manual d'lnquisidors, obra de molt éxit i ü'una utilitac

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments