Affordable Access

La desconeguda Ardenya

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date

Abstract

0199_093 JQSRP BRUGADA I Gimi-RKliZ-RAVÉ NICOLAU EIMERIC (1320-13991 1 LA POLÉMICA INQUTSiTORlAL EPISODIS DE LA HISTORIA BRUGADA i GUTIÉRREZ- RAVÉ.Josep, NicoíaiiE¡mLTicfJ320-J399) í la polémica inquisiiorial. Collecciü Episodis Je l;i HistCiria, núm, 3!9. EJirorinl Rafael Dalmau. Barcelona, 1998. 94 pagines. l i l i ' . I-AÜ, i J i i . - K.. ^ ITINBR&m GEOLOaC PER UARDENYA .-f^C^ .-*í* PALLÍ, Lluís; ROQUE, Caries. ítinerarí ¿íiolúgic ¡)er lArdenya. Aren de Geodinámica de la Universitat de Girona, 199S. 60 pag. Uinquisidor cruel i desmesurat JosEP BRUGADA ÉS UN SARRIANENC que exíírceix Je tal. Actiialment fa de prütessor de llengua i literatura catalanes en un institut gironí, és regidor de Tequip de govern de la ciiitat, pero és, a inés, un home tranquil, aimant de la calma deis arxius i del ritme placid i antic de l'Ateneu harceloní. Es des d'aquest recer que airiba a Nicolau Eimeric, írare dominic, nascut a Girona, inquisidor cniel i desmesurat, «una de les mentalitats mes obsessives, vils i condemnables de la historia del pensament cátala», intel-lectual controvertit i polémic, format al convent de Sant Domé- nec i a la universitat de París. Ei 1356 fou nomenat inquisi- dor general de la Corona catalanoa- ragonesa per Pere 111 el Cerimoniós. El 1360 en fou deposat, pero el 1365 ho toma a ser i ja gairebé tins a la fi deis seus dies, que s'esdevingué a l'edifici que avui allotja la Faciikat de Lletres de la Universitat de Giro- na. A part de la seva feina com a acusador i incoador de processos contra tota petíona sospitosa d'hete- rodóxia -cosa que féu ainb una intensitat i inflexibilitat desferma- des-, la va prendre també amb la persona i l'obra de Ramón Lkill, a qui va acusar d'heretge i d'ignorant, i sobre el qual arriba fins i tot a declarar que ",si havia escrit en llen- gua vulgar és perqué no sabia gramática». El 1376 va escriure el seu Manual d'lnquisidors, obra de molt éxit i ü'una utilitac

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

[Laser].

on Tidsskrift for den Norske læge... Sep 10, 1991

Labor.

on Bulletin of the New York Acade... April 1978

Is it too late?

on The Nursing clinics of North A... June 1971
More articles like this..