Affordable Access

L'escola de Göttingen i la revolució quàntica

Authors
Publisher
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'escola de Göttingen i la revolució quàntica L'ESCOLA DE GOTTINGEN I LA REVOLUCIO QUANTICA per Manuel G . Doncel Departament de Fisica Teorica de la Universitat Autonoma de Barcelona Membre de la Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Matematiques En aquesta commemoracio centenaria, celebrada conjuntament en honor de Max Born i de James Franck, resulta obvi de recordar-los corn a fundadors de l'Escola Fisica de Gottingen, puix que, per mes que Gottingen ja tingues des dels temps de Friedrich Gauss una escola mate- matica famosa, l'escola fisica es obra llur, i precisament de llur col•labo- racio. Les escoles cientifiques tenen un paper indiscutible en la histbria de les ciencies. Hi ha cientifics que han treballat en solitari; l'exemple mes famos seria Albert Einstein en el seu any culminant de 1905. A les bo- res de lleure que li deixa la seva feina a 1'oficina de patents de Berna, duu a terme tot sol tres revolucions de la fisica, des del seu piset de Kramgasse, 49, 2n, que es conserva intacte corn a reliquia del pensa- ment huma. Normalment, pero, els cientifics treballen en escoles dirigi- des i animades pel fundador i els seus successors. A la fisica del segle XX en destaquen quatre: l'Escola de Munic, fundada per Arnold Som- merfeld el 1906; 1'Escola de Cambridge, el "Cavendish Laboratory", amb un brillant historial des dels temps de Maxwell fins als de J.J. Thomson, dirigida des del 1919 per Ernest Rutherford; l'Escola de Copenhaguen, organitzada per Niels Bohr el 1920, i finalment 1'Escola de Gottingen, de la qual parlarem avui, fundada el 1921 pel fisic teoric Max Born, en col•laboracio amb el seu "Faraday", el seu amic James Franck. Primerament veurem com es forma aquesta escola. Juntament amb la responsabilitat cientifica d'ambdos fundadors, trobarem tot un seguit d'elements accidentals que intervenen historicament en aquesta forma- 66. En una segona part veurem corn dins aquesta escola es cova la revo- lucio quantica, tant en el seu forma

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F