Affordable Access

Sobre el vers 19 de l'alba de Cerverí de Girona

Authors
Publisher
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SOBRE EL VERS 19 DE L'ALBA DE CERVERÍ DE GIRONA O. L'alba religiosa de Cerverí de Girona (PC. 434a,8) ens ha pervingut, com és ben sabut, únicament en el canconer Sg, co- piat a Catalunya el segle XIV i actualment a la Biblioteca de Catalunya (ms. 146, f. l lv) . La transmissió a través d'un únic manuscrit ha plantejat alguns problemes als editors,' problemes per als quals han proposat solucions diverses. En aquesta nota volem fer només un breu comentari al vers 19, comentari que fa veure que el vers accepta encara una nova lectura. 1. La cobla 111 de I'Alba de Cerverí exposa la maldat d'aquest món per acabar invocant Déu com a guia per retrobar el bon camí que mena a l'alba. Aquesta cobla, que conté el passatge que ara ens interesa (versos 18-20), és reproduida així en I'edició diplomitica d'Ugo- lini (1936:592): Est segles fals es la nuit quim laguia. Cami dinfern temps braus de rancura. 1. Com f r ara la hipometria del vcrs 10 que apareix cn el manuscrir com -el temps tan braur cam mays ua piyura.n scgonr i'cdició d'ugolini i quc els edirors corregcixen en e l tempr tnn braur, c'on mqyr va mnyr piyura (Riqucr 1975). 376 MARIA REINA BASTARDAS E uals de plors so ditz santescriptura. Elenfans paucs can nays o significa Cab dolors hyucc') ey esta ezexir Non pot ses plor. uer deu faitz mesclarzir. Per dreyt seguir lo cami donan lalba. ('1 «hyuc~ con l'h aggiunto nell'interlineo. Els versos 18-20 contenen una frase que rnostra el naixernent, la vida i la mort de l'home entre dolors i plors com a símbol de la maldat del món. L'estructura rnetrica del poema (a10' b10' b10' a10' c10 c10 d10') exigeix que el vers 19 sigui compost de 10 síl.labes en rima masculina. Analitzarem ara les propostes d'edició i traducció del vers 19 i el seu context: 1.1. Kolsen (1939:54) editava els versos de la següent rnane- ra, tot i suprimint les lletres .hy» del rnanuscrit, probablement per aconseguir reduir el vers 19 a 10 síl.labes: E I'enfa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F