Affordable Access

Llista de les societats i publicacions que tenen cambi amb l'Institució Catalana d'Historia Natural

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sessió ordinaria de 7 de Gener de 1917 BUTLLETI I)E LA Institucio Catalana d' Iiistoria Natural 2.' EPOCA BARCELONA . (JENER , Ig17 AN Y XIV - NUM. I SECCIO OFICIAL SESSIO ORDINARIA DE 7 DE GENER DE I017 Slits la Presidencia dcl P. Barnola s'obre la sessio a les onze del mati amb l'assistencia del socis AIIis, Barnola, Calzado. Codina, Ferrer (Felip), Ferrer (Miguel), Font Qucr, Maluquer (Josep), Alaluquer (Joaquim), Malu- quer (Salvador), Sagarra. El Secretari I). Joaquim Maluquer llegeix 1'acta de ]a sessio anterior, que es aprovada per unanimitat, i una memoria inlormativa corresponent a Ig16. EI P. Barnola, com a President sortint, dona merees a tots per la col-la- boracio que Ii ha estat prestada en tot temps durant ]a seva presidencia. Tot seguit pren possessi,' la nova Junta que presideix D. Ignasi de Sagarra, actuant de Secretari el Dr. Font Quer. El President electe, en breus parau- Ics, Saluda a tots i mostra la brillant actuacio de ]a Junta anterior que ha conseguit arrivar a un acord ferrn de col-lahoracio amb I'Institut de Cien- cies. fruit del qual ha estat la publicac16 de nostre primer Volunz de Tre- balls tan hrn acnllit en el mon cientitic. Concell de Redaeeio .-El formarhn el President 1 Secretari de la Insti- tuci^'. i a mrs 1). Juan de Aguilar Amat, D. Salvador Maluquer i el Pare Barin ia. INSTITITC16 C ATAI . AVA D' I11ST1)RIA )\ Ar( RAL Admissio de socis .-En votaci6 ordinaria son admcsos per unanimitat I). j I;ep Bataller. D. IL1m6n Queralt i D. Lluis Pascual, proposats en la >c-h) de Desenibi-c. Baixa .-Per m(,tiu^ particulars es d6na de haixa el Dr. Barrera de hesa. Donatius per a la Biblioteca .-Castellarnau, ((La teoria celular y los pro- hieman hiolo„ 1cos)); Vidal, ((La Faz de la tierra en Cataluna durante varies epocas geol6gicas)). 1 'II-NIC AIAI)NS CIICSTJFIQUES Les Naiades del Ilac de Banyoles .-El Sr. Alaluquer (D. Josep), llegeix un notable trehaII (ILI I)r. IIaas. Director de la Seccio conxiolugiea del

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F