Affordable Access

Seher Abdal’ın ‘Saadet-Nâme’ isimli mesnevisi (metin-muhteva-tahlil)

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı
Publication Date

Abstract

Seher Abdal'ın ‘Saadet-nâme' İsimli Mesnevisi (Metin-Muhteva-Tahlil) adını verdiğimiz bu çalışmada, Seher Abdal'ın Saadet-nâme'sinin tenkitli metnini vererek, manzumeyi dinî ve tasavvufî edebiyat açısından tahlil etmeye çalıştık. Çalışmamız, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Nâsır-ı Hüsrev ve Seher Abdal hakkında bilgi verilmiş, Seher Abdal'ın Saadet-nâme dışındaki eserlerinin tanıtımı yapılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde, Saadet-nâme'de yer alan dinî ve tasavvufî kavramlar tahlil edilmiştir.Üçüncü bölümde ise, Saadet-nâme nüshalarının tavsifi yapılmış ve mesnevî metninin kuruluşunda takip ettiğimiz metod açıklanmıştır. Ayrıca bu bölüm, Saadet-nâme'nin tenkitli metnini içermektedir. <br />In the thesis, named “Seher Abdal's Mesnevi Called ‘Saadet-nâme' (Text-Content-Analysis)”, we have at first tried to present the criticized text of Seher Abdal's Saadet-nâme and then analyzed it according to religious and mystical literature. The thesis consists of an introduction and three chapters. In the first chapter, we have given informations about Nâsır-ı Hüsrev and Seher Abdal.In the second chapter, religious and mystical ideas in Saadet-nâme were analyzed.In the chapter three, the characterizations of various copied manuscripts of Saadet-nâme were examined and the method followed by us in constructing the text of the Saadet-nâme was explained. In addition, this chapter includes a critical edition we have made (criticized text) regarding the Saadet-nâme.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments