Affordable Access

Cách mạng tháng Mười Nga - bài học lịch sử, kinh nghiệm thực tiễn trong thời đại ngày nay và cho công cuộc đổi mới của chúng ta hôm nay

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date
Keywords
  • Russian
  • October Revolution
  • Historical Lesson
  • Experience
  • Cách Mạng Tháng Mười
  • Nga
  • Lịch Sử
  • Công Cuộc đổi Mới

Abstract

Với tính chất vạch thời đại, Cách mạng tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử nhân loại với tư cách cuộc cách mạng mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Với tư cách đó, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vẫn mãi là cuộc cách mạng có giá trị lịch sử, mang ý nghĩa toàn cầu, ý nghĩa thời đại và là bài học lịch sử, kinh nghiệm thực tiễn vô giá cho tất cả các quốc gia, dân tộc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại của nó vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao, là sức mạnh không gì ngăn cản được của nhân loại tiến bộ trên con đường tự giải phóng. ánh sáng của Cách mạng tháng Mười không bao giờ tắt. Dưới ánh sáng của nó, giải phóng và sáng tạo - đó vẫn là triết lý phát triển của thời đại ngày nay

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.