Affordable Access

Entorn de Pau Milà i Fontanals

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ENTORN DE PAU MILA I FONTANALS NÚRIA RIVERO i MATAS BARCELONA En commemora r aquest any I'aniversari de I'aparició a la revista barcelonina "El Vapor" de I'Oda a l a Patria de Bonaventura Carles Aribau, mo l t s són els estudiosos i especialistes que a les pagines de revistes, diar is i altres mi t jans de comunicació han considerat en u n in tent clarif icador -i per que no? sacralitzador, que d'aixo tracta to ta evocació- aquest fenomen cultural que va desenvolupar-se a la Catalunya del darrer segle, i influí a m b la seva forca a Valencia i a Mal lorca, anomenat "restauració", "despertament" i més moder- namen t i comunament "Renaixenca". Segons sembla, doncs, la Renaixenca catalana és avui u n tema d'actualitat. Pero, n o solament c o m a festejament d 'un episodi historic que va suposar el desvetlla- m e n t d e noves inquietuds, sinó també perque I'actual circumstan- cia cul tural sembla que afavoreixi la revisió de períodes passats a f i d e t robar respostes adients i també nous ídols prometeics que sa lv in I 'apaivagat foc d e la nostra cultura contemporania. N o entra, pero, e n el proposi t d'aquest article jutjar els mecanismes sociolo- g ics q u e m o u e n a una societat a mirar-se en I'espill de la seva tradició -acció, d'altra banda, m o l t propera a aquella que realitza- r en els nostres avantpassats i que caracteritza d'una manera forca i l - lustradora I'activitat artística f ins ben avancat el segle xix. D'altra banda, t ampoc es tracta d'insistir en els orígens de la Renaixenca, demarcar els seus Iímits cronologics, n i mo l t menys puntualitzar o MISCEL.LANIA PENEDESENCA 1983 - Núria Rivero i Matas redefinir el seu significat. Autors de la valua de Comas, Molas o Puig d'oliver, entre d'altres, han analitzat i examinat exhaustivament aquest fenomen que malgrat aixo encara presenta problemes i qüestions per resoldre. Gracies a tots aquests estudis, la Renaixenca ja no se'ns mani- fes

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments