Affordable Access

Noves llums sobre la guerra de Successió

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0170_101 Noves Uums sobre la guerra de Successió Junquim ALBAREDA i S A L V A r ó . Eís catalans i Fdip V. De la consjwracíü a la rcvoha f 1700- í 705). IV Premi Internacional Jaume Vicens Vives de Ciéncies Sociais. ELÍ. Vicens Vives i Fundació "la Caixa", Barcelona, 1993 (352 pag-) L a giiardonada obra de Jna-quim AlhiircLla, professor de la Universitat de Giro-na, conscitueix una altra fita d'allí) que hom por anomenar, sense exagera- ció, la nova histortofírafia de la guerra catalana Je Successió i cls seus antece- dents; endegada fa mes de deu anys per Nuria Sales {anih Lin suhveriúlor trehall .suhrc els «lior¡flers« o partiihiris de Felip V), i prolongada per les recerques de J. Ma. Torras i Rilié. E. Tello i J. Dantí. Aquesta hisioriograt'ia -revisionista» es caracteritza, en general, per adoptar un punt Je vist mtínvs confiat davant cls fets i, sobrecot, les expticacions mes habiiiuils o decantades deis inicis i la natura matei- xa ilel conflicte; per qüestionar, en .suma, i tal coni remarca Albareda niateix. "les irnsrpretacions historiques massa simplisies que rcdxtíen els vij<ativ\:i |o parridarls de TarxiLluc Caries] a ¡xilriotcs i eLs hnijlcn a fídídíyrs» (pag. 7). Una malfian^a scmblanr era, i és, prou fundada; i fins i tot prou neccssaria. Perqué, a tenor d'aquests escudis reconts, la qüestió de les «Ilibercats catalanes», i ia seva defensa davant el «centralisme», no sembla haver estat pas a ['origen del con- flicte; ni, en conseqiiencia, a l'orijjen de la (irimijrLinefl divisió entre vigatans i boti- tlei-s, Aquest fóra el cas, mes aviat, de la tase terminal del conflicte, quan la derro- ta ilavant els exércits Je Felip V augurava -prou se sabia- una radical subjecció polí- tica {tal com \vAVii\ succci't, previament, ais regnes de Valencivi i Aragó). Aixíi pot explicar, altrament, la manca d'unantrai- tat, i fins la limitada adhcsió aiistriacista, tant deis estanicntü com de les corpora- cions del país, en els primers compassos del c

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments