Affordable Access

Paddestoelen in het Zwinbosjes-complex

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Fungi

Abstract

PADDESTOELEN in het ZWINBOSJES-complex Inleiding 67516 In dit vers~ag wordt een overzicht gegeven van de tot hiertoe aangetroffen paddestoelen in de Zwinbosjes. Het onderzoek startte in 1977 en loopt nog steeds door. De thans opgestelde soortenlijst met ruim 400 soorten, is indrukwekkend, maar dient nog steeds als voorlopig beschouwd te worden. De oorzaak hiervan is dat sinds het begin van het onderzoek niP.t alle fungigroepen even intensief bestudeerd werden : de Ascomyceten bijvoorbeeld enkel de laatste twee jaar. Tevens werden niet alle delen van het complex in dezelfde mate onderzocht, en er we rd tot nu toe ook minder aandacht besteed aan de voorjaarssoorten. Waargenomen soorten Er werd een alfabetische lijst opgesteld van alle soorten paddestoelen die ooit in het Zwinbos- jescomplex werden aangetroffen. Voor de nomenclatuur werd de standaardlijst van de Nederlandse macro- fungi gebruikt. Oe determinaties gebeurden, behalve door de auteur, ook door Patriek Lust, de Antwerpse mycologische kring, Eddy Everaert, Johan Oebuck en Anonymus. Frank Oe Raeve en Jan Rammeloo (Nationale Plantentuin) en Bart Buyck (lab. voor Plantkunde van de Rijksuniversiteit te Gent) verleenden assistentie bij sommige determinaties. Aan allen hartelijk dank. Van alle soorten werd een schatting gemaakt van hun frekwentie van voorkomen. Van de totaal 438 soorten zijn er : 78 algemeen tot zeer algemeen 121 minder algemeen tot vrij zeldzaa m 2~9 zeldzaam of zeer zeldzaam. Let wel : het betreft hier de frekwentie binnen het Zwinbosjes -compl ex. DUINEN 87/76 Bespreken we nu kort twee groepen : de aardsterren : er zijn vijf soorten van deze groep gevonden, maar uit de litteratuur zijn e r nog drie andere soorteo bekend van Knokke. Van twee van die drie is de kans groot dat we ze nog zul- len aantreffen in de Zwinbosjes, want beide soorten komen voor op droge, zandige of met mos b2groeide kustduinen, een habitat dat in Knokke alleen nog in de Zwinbosjes te vind

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F