Affordable Access

Novopronađeni rimskodobni intaljo iz Male Mlake (Turopolje)

Authors
Publisher
Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

05 Migotti Branka.p65 77 Rekognosciranjem 1979. i pokusnim iskopavanjem 1981. ustanovljenjo je da se na nalazi{tu Ciglenica u Maloj Mlaki vjerojatno nalazila rimska vila, ali je arhitektura potpuno uni{tena. U prolje}e 2000. ondje je slu~ajno prona|en rimski intaljo koji se objavljuje u ovom prilogu. Intaljo je najvjerojatnije na~injen od staklene smjese, kao imitacija dvobojnog plavog ahata u dva sloja, od kojih je donji taman, gotovo crn, a gornji svjetliji, zatvoreno plav. Lik bo ice Spes urezan je do razine donjeg sloja, tako da se taman ocrtava na svjetlijoj pozadini. S obzirom na likovno- stilske osobine i sinkretisti~ke elemente kultne slike (u ruci itni klas umjesto cvijeta, do nogu rtvenik s prizorom dvaju suprotstavljenih dupina) predmet se mo e datirati na kraj 1. st. i u 2. st. Klju~ne rije~i: Mala Mlaka, Turopolje, rimska vila, intaljo, ahat, staklo, Spes, sinkretizam NOVOPRONA\ENI RIMSKODOBNI INTALJO IZ MALE MLAKE (TUROPOLJE) UDK 904 (497.5) 652 Primljeno/Received: 2001. 01. 31. Prihva}eno/Accepted: 2001. 02. 12. Branka MIGOTTI Branka Migotti HR-10000 Zagreb Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Odsjek za arheologiju Ante Kova~i}a 5 1. NALAZI[TE I OKOLNOSTI NALAZA Turopolje, nizina ju no od Zagreba ome|ena, Vukomeri~kim goricama te rijekama Kupom, Odrom i Savom, u anti~kom je razdoblju bila ager municipija Andautonije, upravnog sredi{ta na mjestu dana{njeg sela [~itarjeva u blizini Velike Gorice (Nemeth-Ehrlich Vojvoda 1994: 45). Dok sâm grad stru~njaci AMZ i Muzeja Turopolja sustavno istra uju od 1969. do danas, pojedina od mnogobrojnih rimskodobnih nalazi{ta u njegovu ageru bila su do 1980. tek predmetom povremenih rekognosciranja. U obilasku koji je na podru~ju sela Mala Mlaka 1979. u ime AMZ obavio Zoran Gregl ustanovljena su dva dotad nepoznata nalazi{ta me|usobno udaljena oko 800 metara: Ciglenica i Star~e (Gregl 1980, 18). Budu}i da je na Ciglenici prona|en intaljo koji je predmetom ovog rada, na to }emo se nalazi{te vratiti nakon kra}eg pregleda

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.