Affordable Access

Novopronađeni rimskodobni intaljo iz Male Mlake (Turopolje)

Authors
Publisher
Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

05 Migotti Branka.p65 77 Rekognosciranjem 1979. i pokusnim iskopavanjem 1981. ustanovljenjo je da se na nalazi{tu Ciglenica u Maloj Mlaki vjerojatno nalazila rimska vila, ali je arhitektura potpuno uni{tena. U prolje}e 2000. ondje je slu~ajno prona|en rimski intaljo koji se objavljuje u ovom prilogu. Intaljo je najvjerojatnije na~injen od staklene smjese, kao imitacija dvobojnog plavog ahata u dva sloja, od kojih je donji taman, gotovo crn, a gornji svjetliji, zatvoreno plav. Lik bo ice Spes urezan je do razine donjeg sloja, tako da se taman ocrtava na svjetlijoj pozadini. S obzirom na likovno- stilske osobine i sinkretisti~ke elemente kultne slike (u ruci itni klas umjesto cvijeta, do nogu rtvenik s prizorom dvaju suprotstavljenih dupina) predmet se mo e datirati na kraj 1. st. i u 2. st. Klju~ne rije~i: Mala Mlaka, Turopolje, rimska vila, intaljo, ahat, staklo, Spes, sinkretizam NOVOPRONA\ENI RIMSKODOBNI INTALJO IZ MALE MLAKE (TUROPOLJE) UDK 904 (497.5) 652 Primljeno/Received: 2001. 01. 31. Prihva}eno/Accepted: 2001. 02. 12. Branka MIGOTTI Branka Migotti HR-10000 Zagreb Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Odsjek za arheologiju Ante Kova~i}a 5 1. NALAZI[TE I OKOLNOSTI NALAZA Turopolje, nizina ju no od Zagreba ome|ena, Vukomeri~kim goricama te rijekama Kupom, Odrom i Savom, u anti~kom je razdoblju bila ager municipija Andautonije, upravnog sredi{ta na mjestu dana{njeg sela [~itarjeva u blizini Velike Gorice (Nemeth-Ehrlich Vojvoda 1994: 45). Dok sâm grad stru~njaci AMZ i Muzeja Turopolja sustavno istra uju od 1969. do danas, pojedina od mnogobrojnih rimskodobnih nalazi{ta u njegovu ageru bila su do 1980. tek predmetom povremenih rekognosciranja. U obilasku koji je na podru~ju sela Mala Mlaka 1979. u ime AMZ obavio Zoran Gregl ustanovljena su dva dotad nepoznata nalazi{ta me|usobno udaljena oko 800 metara: Ciglenica i Star~e (Gregl 1980, 18). Budu}i da je na Ciglenici prona|en intaljo koji je predmetom ovog rada, na to }emo se nalazi{te vratiti nakon kra}eg pregleda

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F