Affordable Access

Porteu flors a les escoles

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

R E V I S T A D E L CENTRE DE LECTURA ANY VIL. REUS, 1 i D E GENER DE 1926 ----- NUM. 143. Porteu flors a les escoles S r fessim un estudi retrospectiu del cultc que a les flors han retut les ge- neres ~assades, remuntariem de segle en segle fins les civilitzacions romana i grega, i fins I'antiquíssima civilització egipcia, per a detenir-nos tan sols a les portes de les cavernes que I'home prebistbric il'lustri amb admirables pintures d'animals, amb evident despreci de les plantes. Aquesta ancestral estimació pcr les flors ha arribat fins a nosaltres per la doble via de la herencia i de I'obra feta, herencia d'es- - piritualitat de genere en genere més refinada i ptegona i obra feta plasmada en escul- tures, cerimica, pintures, en les orles enguirnaidades dels cbdix medieval, i en tantes altres manifestacions artistiques. Es pot dir que, avui, la mitad dels temes ornamentals tenen com element primordial ' 1 de bellesa les flors. 1 no és ja patrimoni exclusiu dels temperaments refinatsl'admi- .. Y.. ració i estimació per les flors, sinó que són les col'lectivitats, en més alt grau civi- litzades i civilitzadores, que mostren predilecció en fomentar la coneixenca i esti- mular I'aprcci d'aquest element. de bellesa. Aixi veiem com eis grans municipis, Ma- drid i Barcelona, destinen en Ilurs pressupostos una important partida a jardineria; altres municipis de segona categoria, pero que per afilerar-se en primera línea, com Sevilla, Valencia i Saragossa, presten a crear i mantenir llurs jardins aten- ció prcferent. I poc a poc anirau entrant en la cultural competencia ciutats de ter- cer ordre, en quin punt deixem el tema perque ineludiblement eus portaria a par- lar de la ciutat nostra, tema molt interessant, pero a totes llums inoportú. El nostre proposit és més modest. Volem concretar-nos a parlar de quelcom que es pot fer amb $0 queja existeix avui, amb sols posar-hi per part de tothom una mica de bona voluntat. Volem parlar tan sol

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments