Affordable Access

Transformacions agrícoles setcentistes al Baix Gaià

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TRANSFORMACIONS AGRfCOLES SETCENTISTES AL BAIX GAIA En aquest article considerem una serie de transformacions agrícoles esdevingudes a la desembocadura del riu Gaia, dins dels termes d'Al- tafulla i Tamarit de Mar ', a la franja de terreny costaner del Camp de Tarragona, ubicada entre els turons dels Munts, de Sant Joan, Santa Margarida i Sant Antoni. Les mutacions agricoles que tingueren lloc en la contrada dnrant el segle xviir foren nombroses, pero ens limitarem a examinar-ne no- més tres: a ) I'assecament de I'estany de Tamarit. b) I'assecament i la venda del prat IIacunós d'Altafulla i c ) la construcció de la sequia del Gaih. L'antic estany de Tamarit es trobava al costat del roquisser da- munt del qual s'aixequen les construccions que hom coneix com el cas- te11 de Tamarit. A grans trets es pot dir que ocupava el terreny on avui dia hi ha el camping Tamarit. L'operació d'assecament de I'estany tamaritenc s'inicia l'any 1774 en comprar Josep Garcia i Alegretz, comerciant d'Altafulla, a Pau 1. El rnunicipi de Tamarit de Mar esta integrat. d'en~a I'any 1952. en el de Tarragona. 2. Podeu trobar una breu biografia de Josep Garcia i Alegret a SALVADOR-J. Ro- V I R A I G ~ M E ~ , Los-Comerciantes de AItafulla (segunda müad del siglo XVIII), u&- tudis Altafullencsw, 2 (1978), ps. 39-43. Voltes, pages de Tamarit, 3 jornals de terra, en part campa i en part estany, per 550 Iliures. i amb I'obligació de tributar al rector de Ta- marit el cens anyals d'l lliura i 4 sous 3. Garcia i Alegret, tan bon punt adquiri la propietat, inicia la dessecació de la part Ilacunosa, operació que fou enllestida el 1777, corn a molt tard, ja que aquest any mossen Antoni Company, rector de Tamarit, redui la prestació del cens a 5 sous per tal corn l'assecament de la part estanyada de la finca li permetia percebre més delme i primicia. i havia representat un «bé per la salut defs habitants de la vila» Josep Garcia i Alegret dona un nou pas en I'ocupació

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments