Affordable Access

Transformacions agrícoles setcentistes al Baix Gaià

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

TRANSFORMACIONS AGRfCOLES SETCENTISTES AL BAIX GAIA En aquest article considerem una serie de transformacions agrícoles esdevingudes a la desembocadura del riu Gaia, dins dels termes d'Al- tafulla i Tamarit de Mar ', a la franja de terreny costaner del Camp de Tarragona, ubicada entre els turons dels Munts, de Sant Joan, Santa Margarida i Sant Antoni. Les mutacions agricoles que tingueren lloc en la contrada dnrant el segle xviir foren nombroses, pero ens limitarem a examinar-ne no- més tres: a ) I'assecament de I'estany de Tamarit. b) I'assecament i la venda del prat IIacunós d'Altafulla i c ) la construcció de la sequia del Gaih. L'antic estany de Tamarit es trobava al costat del roquisser da- munt del qual s'aixequen les construccions que hom coneix com el cas- te11 de Tamarit. A grans trets es pot dir que ocupava el terreny on avui dia hi ha el camping Tamarit. L'operació d'assecament de I'estany tamaritenc s'inicia l'any 1774 en comprar Josep Garcia i Alegretz, comerciant d'Altafulla, a Pau 1. El rnunicipi de Tamarit de Mar esta integrat. d'en~a I'any 1952. en el de Tarragona. 2. Podeu trobar una breu biografia de Josep Garcia i Alegret a SALVADOR-J. Ro- V I R A I G ~ M E ~ , Los-Comerciantes de AItafulla (segunda müad del siglo XVIII), u&- tudis Altafullencsw, 2 (1978), ps. 39-43. Voltes, pages de Tamarit, 3 jornals de terra, en part campa i en part estany, per 550 Iliures. i amb I'obligació de tributar al rector de Ta- marit el cens anyals d'l lliura i 4 sous 3. Garcia i Alegret, tan bon punt adquiri la propietat, inicia la dessecació de la part Ilacunosa, operació que fou enllestida el 1777, corn a molt tard, ja que aquest any mossen Antoni Company, rector de Tamarit, redui la prestació del cens a 5 sous per tal corn l'assecament de la part estanyada de la finca li permetia percebre més delme i primicia. i havia representat un «bé per la salut defs habitants de la vila» Josep Garcia i Alegret dona un nou pas en I'ocupació

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.