Affordable Access

L'Alcover d'Isabel II (1833-1868)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La Població d'Alcover durant el regnat d k b e l 1 I (1833-1868), per Maria Dolors Grau. Donada la minsa assistencia d'alcoverencs -gairebé testimonial- a la presentaciódel IlibreLa vila d'Alcoverdurant el regnatd'lsabelZZ(1833-1868) del passat 7 de gener, n'és obligada la següent ressenya per dos motius: perquk fa referencia a la nostra vila i per tal que tots aquells que encara no tenen constancia de la seva publicació, puguin saber almenys quins temes tracta. Per elaborar aquesta ressenya, seguirem I'estructura del Ilibre. Durant el període 1832-1 868, la població alcoverenca patí un estancament f o r p evident si veiem les dades que aporta el Ilibre. Ara bé, aquest estancament sera trencat, de manera puntual, els anys 1846 i 1868 en les quals es produeix un notableascens delapoblació. En aquestperíode lapoblaciógairebées duplica, per iniciar després una davallada considerable. ~bviament, aquest procés és possible per un creixement vegetatiu positiu en la majoria d'anys (naixements - defuncions). Uns naixements en els quals predo- mina el sexe femení sobre el masculí. També estan relacionats els mesos de major natalitat amb aquells en els quals les tasques agrícola minven. Pel que faals matrimonis, I'autora assenyalala notablediferknciadedats dels nuvis (15-35 anys ells i 15-25 anys elles). Durant aquest període, la mortalitat infanttl fou un tema preocupant, coma consequencia de les males condicions higikniques dels habitatges. En proporció, la mortalitat dels més grans suposa un percentatge irrisori. Per sexes, la mortalitat femenina supera la masculina, cosa que atribueix I'autora al fet dobligar a l'ús continu de les capacitats reproductives a fi i efecte d'assegurar la continuitat de les famílies. L'estnictura de la població s'ha confeccionat a partir de les dades de 1845. L'autora assenyala que estem davant "unapiramzde demogrilfica~ovenívola, en la qual els esgraons inferiors (de O a 39 anys) ocupen gairebé el 75 %del total. Per g

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F