Affordable Access

Download Read

Esdeveniments notables de la vida canetenca. L'arribada del ferrocarril

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

Esdeveniments notables de la vida canetenca Ja que ens trobem a I'any 2009 i d'aqui pocs mesos es compliran e l 150 anys de ['arribada del ferrocarril a la nostra vila, hem volgut fer aquest petit article sobre e l tema que, indubtablement, va significar un pas endavant per la modernització de Canet. No volem pas fer una crida per a celebrar I'esdeveniment arnb actes carregats de folklore i ostentació buits de contingut. Ens podem donar per satisfets si es pren consciencia de les mancances que presenta la nostra Iínia ferroviaria, la mes antiga dlEspanya, pero que s'ha quedat arnb un nivel1 de serveis gairebé com els del temps de la seva inauguració. Valgui com a exemple de les mancances que presenta la necessitat de la connexió directa arnb la linia de Girona que avui dia esta pitjor que 100 anys endarrere, o el soterrament de les vies davant de les poblacions per permetre que aquests pobles tan units al mar com havien estat sempre, deixin de trobar la barrera que els separa del seu entorn natural. lnversions totes elles sobradament amortitzades, arnb els 150 anys que porta la companyia de recaptacions pagades pels soferts viatgers. A ntecedents EL ferrocarr i l va néixer a I'Anglaterra dels cornenqaments del segle XIX, dins del procés industrial que allí feia poc ternps havia cornenqat i que després es va anar estenent a tots els paisos que en podríern dir civilitzats; procés que es coneixeria arnb el norn de Revolucio Industrial. de vapor, després tenirn la idea dels vehicles rodants sobre carrils de ferro o d'acer i finalrnent I'energia del carbó de pedra que proporcionava la indústria minera. Realrnent, era un sistema de transport revolucionari,la transcendencia del que dificil- rnent ens podem imaginar s i no ens fiquem en La rnentalitat de la gent de L'epoca, que nornés coneixien els vehicles de tracció animal. Arnb aquests antecedents tan britanics, les prirneres Iínies ferroviaries nornés podien néixer en aquell pais

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments