Affordable Access

Download Read

In memoriam: Petar Požar (1944.-2005.)

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"

Abstract

Untitled-26 Jerko Buliæ student treÊe godine Pravnog fakulteta SveuËilipita u Zagrebu In memoriam Petar Po¾ar (1944.-2005.) U Splitu nas je nakon duge i te„ke bolesti 2005. godine napustio jedan od osnivaŁa Łasopisa Pravnik i jedan od prvih njegovih urednika - Petar Po¾ar. Bio je ugledni splitski, ali i zagrebaŁki i osjeŁki novinar, urednik, publicist i izdavaŁ. Petar Po¾ar pripadao je onoj intelektualnoj eliti koja je postavila kamen temeljac Łasopisu Pravnik, koji æe kasnije imati znaŁajnu ulogu u stasanju i obrazovanju buduæih novih nara„taja pravnika. On je s grupicom studenata (Radoje Arseniæ, Berislav Belec, Rafael ˘ utuk, Zdravko Gerber, Drago Majiæ, De„a Mlikotin, Boris Sriæa, Stjenko Vranjican) davne 1967. godine nastavio pionirski projekt starijih kolega predvoðenih Tomislavom Previ„iæem. Izabran je za glavnog urednika te iste godine, a tu du¾nost obna„ao je do 1968. godine te je pod njegovim uredni„tvom izdano prvih Łetiri broja Łasopisa Pravnik. Od samih poŁetaka bio je njegov aktivni Łlan, tako da su u prva Łetiri broja iza„la tri njegova rada: "O naknadi neimovinske „tete", broj 1.; "Ustanova posjeda u austrijskom Graðanskom zakoniku prema A. Ru„novu", broj 2.; ÒLiga naroda i Ujedinjeni narodi", brojevi 3. i 4. U razgovoru za broj 39. s tada„njim uredni„tvom Łasopisa Pravnik moglo se jasno uoŁiti koliku je energiju polagao u osnivanje i voðenje Łasopisa Pravnik. Jasno je isticao da Pravnik ima neosporno va¾nu ulogu u razvijanju mladih intelektualaca i pravnika kojima je i on sam pripadao te da se ta tradicija mora nastaviti. Pisanje mu je predstavljalo oblik satisfakcije, a Łasopis motiv i korak naprijed u bogatoj karijeri. Jedino „to ga je tada muŁilo bilo je kako pribaviti sredstva za izdavanje sljedeæeg broja. Istaknuo je u tada„njem razgovoru: "Molim vas, „to je Pravnom fakultetu dati 200 milijuna dinara godi„nje za Pravnik?". Gospodin Po¾ar vjerojatno bi bio sretan spoznajom da je dana„nje izdavanje Łasopisa u potpunosti podr¾ano od strane Pravnog fakulteta. N

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F