Affordable Access

Nastup Chlamydia Trachomatis Study Group (CTSG) na 8. svjetskom kongresu o spolno prenosivim infekcijama i AIDS-u

Authors
Publisher
PLIVA CROATIA d.o.o.
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

247 Nastup Chlamydia Trachomatis Study Group (CTSG) na 8. svjetskom kongresu o spolno prenosivim infekcijama i AIDS-u Jadranka Strugar PLIVA Hrvatska d.o.o. 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 49 MEDICUS 2003. Vol. 12, No. 2, 247 - 248 Od 2. do 5. prosinca 2003. godine u Punti Del Este u Urugvaju odræan je 8. svjetski STI/AIDS kongres. Ova konferencija okupila je znanstvenike i kliniËare iz svih dijelova svijeta s ciljem razmjenjivanja najnovijih znanja i dostignuÊa u podruËju epidemiologije, kliniËkog rada te baziËnih istraæivanja vezanih za spolno prenosive infek- cije (SPI) i AIDS. Znanstveni program kongresa odvijao se u paralelnim sekcijama sa sljedeÊim sadræajem: • plenarna predavanja • radionice • simpoziji • posterske prezentacije Glavne teme konferencije bile su: 1. Spolno prenosive bolesti uzrokovane bakterijama 2. Spolno prenosive bolesti uzrokovane virusima 3. Spolno prenosive bolesti uzrokovane gljivama i parazitima 4. Zbrinjavanje kroniËne genitalne infekcije 5. ZdjeliËna upalna bolest i kasne posljedice 6. Karcinom i genitalni trakt 7. Metode probira za spolno prenosive infekcije 8. Epidemiologija spolno prenosivih infekcija i HIV-a 9. Adolescenti i spolno prenosive infekcije 10. Primarna HIV-infekcija 11. Hepatitis i HIV-infekcija 12. Tuberkuloza/HIV zajedniËka strategija 13. Imunoterapija 14. Nova otkriÊa u SPI/HIV-dijagnostici 15. Nova dostignuÊa u terapiji SPI/HIV 16. Kongenitalni sifilis 17. Uloga javnosti u prevenciji i lijeËenju spolno preno- sivih infekcija i AIDS-a S obzirom na to da je klamidijska infekcija i dalje jedan od goruÊih problema u podruËju spolno prenosivih infek- cija, prevencija i pravodobno zbrinjavanje te infekcije bili su tema velikog broja predavanja i simpozija. Prepozna- juÊi vaænost problema genitalne klamidijske infekcije, PLIVA je u svibnju 2002. godine potakla grupu istraæi- vaËa iz sedam zemalja centralne i istoËne Europe (Rusi- ja, Poljska, »eπka, SlovaËka, Maarska, Slovenija i Hrvatska) na zajedniËki rad u

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments