Affordable Access

Peace Within States, Between States and in the World at Large

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Pažanin, A. , Unutardržavnl .. . , PoiiL misao, Vol. XXVIII (1 991), No. 4, 5lr. 6·12 8 Izvorni znanstveni rad UDK 327.36:328 Unutardržavni, međudržavni i svjetski mir ANTE P AŽ.ANIN Fakultet političkih nauka u Zagrebu Sažetak Autor se zalaže za znanstveno istraživanje mira i očuvanja mirnog poretka i prava čovjeka kako unutar države tako i medu državama. Pitanja mira i rata u europskoj civiUzaciji imaju istaknuto mjesto ne samo u svjetonazorskim i religijskim doktrinama nego i u pojedinim tilowfijskim sustavima. Taj mačaj autor vJdi ne samo u miru kao uspostavljanju polilićkog stanja hcz opasna;ti po samoodržanje života nego u postizanju dobra života i a..:biljenja stotxxle u poUtJčkoj zajcdnicL Mir nikada ni jednom druStvu nije pao s neba ni bio dan od prirode, nego se, nasuprot ralU kao »pri.roc..lnom stanju«, svagc..la mora postići borbom i do- govorom, tj. društvenim ugovorom, a osigurati političkim poretkom i organi- zacijom vladavine koja održava mir i sprečava ratno stanje. Mir se na taj način pojavljuje kao pTavnopolit ička oblikovanje života ljuc..li, tj. kao izbjegavanje i ukidanje rata. Stara izreka: finis belli pax est znači »mir je svršetak rata«, tj. uspostavljanje pravnog stanja. lako je osnovni cilj mira uspostavljanje političkog stanja, a njegov trajni cilj o tlržavanje života i i~bjcgavanjc rata kao neposredne opasnosti smrti, bitna svrha mira ipak nije, kako se obično misU, puko samoodržavanje života i preživ- ljavanje, nego obogaćivanje života, tj. postizanje dobra života i raznoliko ozbi- ljenje slobode u političkoj zajednici, nasuprot surovosti, anarhiji i teroru ratnog s tanja . Pod slobodom i dobrim životom ne mislim samo općenita prava čovjeka i građanina nego prvenstveno konkretne dispo~icijc i zbiljske mogućnosti što ih kao prirodne sposobnosti u sebi nose pojedinci i narodi, a koje oni ozbiljuju u državama kao i'..ajednicama svoga političkog, povijesnog l kulturnog kontinui- wta i identiteta. Za našu današnju temu svejedno je d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F