Affordable Access

Felanitx, núm. 2382

Publisher
Bartomeu A. Pou Jaume
Source
Legacy

Abstract

Medalla «Ciudad de Felanitx» Teleclub C. Petra, 9 SANT JOAN Sabado 21 de enero de 198 ,1 Precio: 35 Ptas. Año XLIX Núm. 2382 Semanario de intereses locales Director: Bartolomé A. Pou Jaume Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 580160 Depósito Legal, P.M. 351-1959 Impreso en Editorial «Ramon Llullp • FELANITX Foui h3ugura arth l'assistenda del Governador El MD OE.ATE SAITI Ia. rodei Ia Un sentiment de complaença gai- rebé general, es el que s'experimen- tà dilluns a migdia davant la re- forma duita a terme a l'edifici de l'antiga Estació Enològica, per tal d'adequar-lo al seu nou destí com a centre sanitari d'INSALUD. I es que aquesta reforma no ha espa- nyat en res el caracter del noble edifici (que fou construit per l'Ajun- tament l'any 1913 per tal d'impulsar Ia investigació dins el camp de l'enologia). I a més de conservar el seu caracter arquitctõnic, aquesta nova finalitat el redimeix d'una de- saparició moltes vegades pressen- tida. També té un altre caire molt agradable aquesta obra, i es la gran capacitat de les installacions, que supera amb escreix les necessitats actuals i permet acaronar un futur molt més prometedor. Al manco les personalitats que assistiren a la inauguració no s'estalviaren de fer referencia a aquesta qualitat, tot especulant entorn de futures am- pliacions dels seus serveis i presta- cions. El Governadc-r Civil Carlos Mar- tin Plasencia, eI Director y Sub- Director provincial d'INSALUD Srs. Adolfo Márquez i Luis Molinas, el Delegat Provincial de Sanitat Pere Ventayol, el Conseller de Sanitat Gabriel Oliver, el Cap d'Ambulato- ris Pere Soler Bordoy i d'altres per- sones significades dins l'àmbit sani- tari de l'illa, compartiren amb les nostres autoritats, cos facultatiu lo- cal, representacions i poble, la festa de la inauguració d'aquestes noves installacions. El Batle Pere Mesqui- da digué unes paraules d'agraiment per a tots els que havien fet possi- ble el nou centre i el Governador es congratula i felicità els organismes qu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F