Affordable Access

L'Educació Ambiental en el sistema educatiu. Problemàtica i alternatives en clau de Reformes

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'Educació Ambiental en el sistema educatiu. Problematica i alternatives en clau de Reformes José Antonio Caride Gómez* En la década de l'Educació Ambiental Considerada com una res posta urgent a problemes que es mani- festen en temps de crisi, l'Educació Ambiental ha estat catalogada com una nova moda, tot i que matisant-ne la necessitat per trans- formar les relacions de la humanitat amb el seu entorn (Sequeiros, 1993). En general, amb una visió comuna a no pocs autors, es considera que les seves aportacions sorgeixen amb la recent pre- ocupació mundial per establir estrategies educatives orientades a la preservació del medi ambient i, per extensió, a una millora pro- gressiva en les condicions de la vida planetaria, tot i ser en el context d'un moviment ambientalista puixant des del qual es reclamen res- ponsabilitats polítiques i practiques compromeses amb la prevenció i/o solució deis problemes ecol6gics, en confluencia amb I'adopció de models alternatius en el desenvolupament econ6mic i social deis pobles. Que aix6 succeeixi sense obviar que I'educació sempre ha estat, d'una manera o d'una altra, Iligada al medi ambient (Giordan, 1993), ha contribu'it a fixar els orígens de l'Educació Ambiental en I'acció concertada que empren la comunitat internacional a partir deis anys seixanta, sota I'auspici de Nacions Unides, en que destaca el prota- gonisme de la Conferencia sobre el Medi Ambient Huma (Estocolm, juny de 1972) en la promoció d'una consciencia des de la qual emprendre un programa educatiu interdisciplinar, dins i fora de les escoles «que abraci tots els graus de I'ensenyament i dirigit a tots, • Professor titular de Pedagogia social a la Universitat de Santiago de Compostel"la. Director del Deparlament de Teoria i Historia de l'Educació. Realitza treballs de recerca en temes relacionats amb l'Educació a Galícia, el desenvolupament comunitari, I'análisi de contextos i els temps educatius, entre d'altres. En relació a l'Educació Ambiental, en

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments