Affordable Access

Fizik öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeylerinin fizik tutumu, cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun oldukları lise türü ile ilişkilerinin değerlendirilmesi

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı Fizik Öğretmenliği Bilim Dalı Fizik Bölümü
Publication Date

Abstract

Bu araştırmada fizik öğretmen adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini kullanım düzeylerinin belirlenmesi ve bu becerileri kullanım düzeylerinin fizik tutumu, cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun oldukları lise türü ile ilişkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Yapılan bu çalışma, betimsel ve ilişkisel bir alan araştırmasıdır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmış ve çalışma 2007–2008 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi\'nde öğrenim görmekte olan her sınıf düzeyindeki fizik öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği ve Fizik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, KR-20, t testi, Varyans Analizi ve Scheffe Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular, fizik öğretmen adaylarının bilimsel süreç beceri düzeylerinin fizik tutumu, sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türü değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini vurgulamaktadır. Ayrıca fizik öğretmen adaylarının bilimsel süreç beceri düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında önemli bir fark olmadığı saptanmışæ elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.<br />In this research, it is intended to determine Scientific Process Skills\' usage level of physics teacher candidates and to evaluate the correlation of usage levels of these skills with the attitudes towards physics, gender, class level, and high school type which they graduated from. This study done is a descriptive and correlational field research. In the research, general survey model was used, and the research was conducted on physics teacher candidates from each class level reading at Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty at the spring semester of 2007–2008 academic year.Data of the research were collected by means of Scientific Process Skills Scale and Attitude Scale Towards Physics Course. At the analysis of the data obtained from the researchæ Arithmetic Mean, Standard Deviation, KR-20, t-test, Variance Analysis and Scheffe Test were used. Findings obtained at the end of the research emphasize that scientific process skills levels of the physics teacher candidates displayed significant differences according to the attitude towards physics, class level, and the high school type which they graduated from. In addition to this, it was determined that there was no significant difference between scientific process skills levels of the physics teacher candidates and the variable of genderæ and in the direction of the obtained results, certain suggestions were discussed.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments