Affordable Access

Slopandet av revisionsplikten i små aktiebolag - en undersökning om möjliga effekter samt tre intressentgruppers inställningar i frågan

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Små Aktiebolag
  • Revisionsplikt
  • Revision
  • Information
  • Förtroende
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Vårt syfte är att redogöra för ett antal intressenters uppfattning om slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag samt identifiera tänkbara konsekvenser av slopad revisionsplikt. Vårt empiriska underlag består av svaren från våra 18 respondenter. Underlaget analyserar vi med hjälp av vårt litteraturkapitel. Detta består av tre teoretiska förklaringsmodeller, fakta om revision samt en beskrivning av utvecklingen efter avskaffandet i tre europeiska länder. Vi har kommit fram till att en övervägande del av våra respondenter är negativa till ett slopande, framförallt gäller detta banker och finansbolag. I stort sett alla respondenter menar att revisionen har ett stort värde för dem. De möjliga effekter vi kan se vid ett eventuellt slopande är bl.a. att banker skulle fortsätta att kräva revision för att bevilja kredit, att företagen fortfarande skulle behöva den företagsekonomiska kompetens revisorn besitter samt att ett slopande skulle innebära ett ökat resursbehov från skatteverket. Dessa konsekvenser innebär således att kostnaden för företagen inte skulle minska. En positiv konsekvens av ett slopande är att en efterfrågad revision skulle kunna leda till att denna blir mer adekvat. Vi menar dock att ett slopande inte bör genomföras. En förenkling av redovisningsreglerna och en anpassad revisionsstandard för de små aktiebolagen bör istället utformas. Detta menar vi också skulle leda till en mer adekvat revision.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments