Affordable Access

Dret urbanístic de la Mediterrània, de Jaume Ribalta i Haro

Authors
Publisher
Revista de Dret Històric Català
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

12 RECENSIONS I CRONIQUES Altres funcions dels oïdors de comptes eren compartides amb els diputats del General, com ara l’elecció de tots els oficials del General, dels arrendataris o compradors i comandataris de les generalitats, o l’acció —almenys a partir del segle XVI— d’ordenar el pagament dels salaris dels oficials de la Generalitat, i també amb els diputats elegien i podien suspendre i remoure els oficials de la Diputació. Un altre capítol tracta de la responsabilitat dels oïdors de comptes i dels al- tres oficials del General en l’exercici de les seves funcions. Així, la nostra autora posa en relleu que els estatuts fundacionals de la Generalitat mai no van preveu- re controls ni sistemes de fiscalització i exposa com els canvis polítics propicia- ren la introducció del sistema de visites. Fou al segle XVI quan s’instaurà l’ano- menada visita del General, un procediment amb diverses fases: els mateixos diputats i els oïdors designaven un visitador amb un poder ampli per a investigar i inqui- rir, s’emetien crides perquè tothom presentés les seves queixes i denúncies, el vi- sitador inspeccionava els llibres i registres del General, interrogava els oficials que creia convenient, dictava mesures, imposava sancions i informava els dipu- tats i oïdors de tot el que havia fet, i aquests examinaven i aprovaven el procés. Després de referir les fonts documentals utilitzades per a aquest treball, Sán- chez de Movellán fa una relació dels documents normatius de la Generalitat edi- tats i elabora una llista dels oïdors de comptes que hi va haver des del 1413 fins al 1557. Tot seguit, publica un breu apèndix documental. I, per acabar, l’autora ressenya la bibliografia emprada, amb uns índexs alfabètic i de dates. Finalment, cal felicitar la doctora Isabel Sánchez de Movellán per aquesta obra, que significa una aportació molt important al coneixement i l’estudi de les institucions fiscalitzadores de la Generalitat històrica catalana. Josep Serrano Daura Universitat Internacional de Ca

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F