Affordable Access

Violència-violència, sexe, incest i excel.lent literatura

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

REVETA DEL CENTRE DE &€TURA DE REUS. GENER DE 1996. N-O 22 CENTRE DE LECTURA REUS 1859 Directoreditor: Antoni Mateu Cap d'edici6: Cori Lobo Consell de redacci6: Francesc Mero. Merck E. Rovim. Raul-David Martínez i Rosa Pagks. Edita: Centre de Lectura de Reus Major 15 43201 REUS Tel: (977) 34 o7 80 Fax: (977) 34 5 1 52 Dipbsit legal T- 1522-93 lSSN 1 132-9 19X Tirada: 4.000 exemplars En conveni amb IIInstitut Municipal dtAcci6 Cultural de Reus Acollida als ajuts a la premsa de la Diputaci6 de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya Disseny, compaginaci6, composici6 i edici6 de textos i producci6: TPG ENCAIX SL. REUS Fotolits: PERE preimpressi6 lmpressi6: A. G. Rabassa SA. REUS Soci d'honor e 1 Centre de Lectura nomenarh, el 26 de gener, Josep Laporte soci d'honor de l'entitat. El reu- senc il.lustre, que ha ocupat diversos cimecs a lYAdminis- tració, entre ells el de conse- ller de Sanitat de la Generali- tat, serh la vuitena personali- tat que rebrh la nostra distin- ció, que, tot i ser modesta, ens resulta molt emotiva. Els mbrits per rebre-la són molts. Ens fixem en la tra- jecthria personal i ciutadana del candidat o candidata i la disposició que sempre ha mostrat a col-laborar amb el Centre de Lectura, ja sigui perqub l'entitat li ho hagi demanat de manera expressa o perqui? hagi sortit d'ell mateix. Aquests mbrits, els han reunit institucions com la Cambra de Comerq i Indús- tria de Reus, 1'Ajuntament de la ciutat i la Diputació de envers l'entitat no ha tingut editorial límits. La generositat també ha estat el cas de Liesel Soci dhonor 3 Vidal, vídua de Josep Vidal Llecha, de Gabriel ~errater i de Josep Iglésies. La cir- informe cumsthncia de Ferrater és La invertebració del País Basc semblant a la de Josep F-- ARTERO 4 Laporte: la seva relativa llu- nyania física de Reus no ha estat obstacle perqub sempre panorama hagi acollit amb la mhima La literatura basca en ractualitat voluntat, p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments