Affordable Access

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ

Authors
Publisher
Причорноморська фундація права
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Трудове право
  • право на працю
  • молодь
  • соціальна незахищеність

Abstract

Пужайло О.І. студентка Національного авіаційного університету м. Київ, Україна ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ Права та свободи громадян визнані Конституцією України від 28 червня 1996 р. найви­ щою цінністю, а їх реалізація є головним напрямом і змістом діяльності демократичної дер­ жави. Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. V п. 2 ст. 43 Конституції України наголошено на тому, що держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Нормативні акти забороняють будь-яку дискримінацію у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей. Відповідно до ст 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом [ 1]. Усі перелічені гарантії повністю відносяться і до молоді. Це створює для неї реальну можливість користуватися всіма трудовими правами. Що до прав у галузі охорони праці, ро­ бочого часу, відпусток та деяких інших умов праці, то молоді надаються додаткові пільги. 112 Питанню працевлаштування молоді приділена значна увага в працях А. І. Шебанової, А. М. Гаврилова, О. М. Бляхман, Д. О. Карпенка, Б. К. Бепчева, В. С Венедіктова, О. І. Про- цевського, В. В. Жернакова, О. М. Ярошенка, О. С Реус, Ю. М. Щотової та інших. Беручи до уваги сучасні політичні, соціальні та економічні аспекти, сьогодні, на базі наці­ онального і міжнародного досвіду формується інститут захисту прав молоді, який з часом може зайняти чільне місце у трудовому праві, адже стан додержання трудових прав при пра­ цевлаштуванні і захисту їх в Україні залишаються недостатнім. Молодь є однією з найвраз- ливіших категорій, що потребує

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F