Affordable Access

Consens i revolució. Poble i nació a la Barcelona de la Revolució Liberal, 1835-1843

Authors
Publisher
Barcelona quaderns d'història
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled Consens i revolució. Poble i nació a la Barcelona de la Revolució Liberal, 1835-1843 Genís Barnosell* Una de les preocupacions fonamentals dels grups polítics liberals en la crítica de l’absolutisme i la lluita per construir un nou tipus d’Estat fou la justificació d’aquest Estat i, estretament lligada amb aquesta, la integració en la nova socie- tat i en el nou ordenament jurídic de les “classes baixes”, un concepte que abraçava una part més o menys àmplia de la població segons qui l’usés. Contra els models d’integració subordinada dels moderats, els grups progressistes i re- publicans elaboraren un programa que concedia drets o, almenys, certs drets a aquests sectors socials. Així, si per als primers el problema es resolia en la fór- mula, que ja trobem a Locke, de “drets per als propietaris i religió per als po- bres”, a més de determinades mesures per evitar la pobresa extrema, per als se- gons els drets havien d’estendre’s a tota la població (masculina). Uns i altres usen conceptes de “nació” prou diferents i, a més, la “nació” tindrà un paper molt diferent en la legitimació de l’Estat liberal. Analitzo aquí, per als anys 1837- 1843, amb algunes inevitables comparacions amb els anys anteriors, els discur- sos de moderats, progressistes i republicans i els usos dels mots “poble” i “nació” des d’aquest doble punt de vista. És aquesta una perspectiva que els recents de- bats sobre els orígens del nacionalisme a Espanya han anat deixant en un lloc més aviat secundari, quan, en canvi, és central per a entendre el període.1 * Universitat de Girona. He d’agrair els comentaris de Josep M. Fradera, Anna M. Garcia, Joan Lluís Marfany, Jesús Millan, Joaquim M. Puigvert, Xavier Torres i dels assistents al VIII Con- grés d’Història de Barcelona. 1. Per als problemes aquí analitzats: A. M. GARCIA, «Radicalismo liberal, republicanismo y revo- lución (1835-37)», Ayer, 29 (1998); i «Los proyectos de España en la Revolución Liberal. Fe- deralistas y centralistas ante la inserción de Cataluña

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments