Affordable Access

Verdaguer i Gaudí, des de Girona

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0214_006 CRÓNICA ^ f- H.i;VlSrA IH; CilUCíNA ^ NÚM. ^14 SI. I I.MlUtl-(JC I UIUM. ZOOZ * - l 4 7 . s l U Verdaguer i Gaudí, des de Girona Qui vuígui encarar des d'un punt de vista gironí els dos centenaris de catalans il-lustres que celebrem enguany, ho tindrá molt mes senzill en el cas de Jacint Verdaguer que en el d'Antoni Gaudí. Les relacions de Verdaguer amb les comarques gironines van comengar ja quan ell tenia quinze anys i es va escapar de Vic per passar unes vacances de Setmana Santa a Rgueres. Pero es tomaren especialment fnictíferes a partir de 1884, en qué va passartotunestiualaMaredeDéudelMonLSiésprouaccessible, arnés, resseguirles petjades gironines en la biografía i l'obra de Verdaguer, és perqué son aplegades en rexcel-lent antología que Modest Prats i Joan Caireres van editar el 1984 amb motiu del centenari de Testada del poeta al santuari mariá. Verdaguera ¡a Mare de Déu del Mont reuneix totes les dades, les proses i els poemes que un gironí de pro i lletraferit hauria de conéixer. Quan hi va arlbar des de Banyoles, Verdaguer era ja un poeta celebrat, estava dormint un somni nou que l'havia de dur a Canigó i, agombolat peí majestuós paisaje i la solitud acompanyada del Mont. va passar-hi un esüu pie de creativitat que sempre nnés recordá amb agraiment, albora que tenyia de referéncies gironines tant Canigó com d'altres proses i poemes. Tots s'hi troben. al recull esmentat, pero de mes a mes s'hi poden llegir anécdotes significatives de la manera de treballar de mossén Cinto, com quan s'hi nan-a el seu interés per recolllr, llapis i carnet a la má, tant les dites i llegendes de pastors i pagesos que rondaven entre el Mont i el Noguer de Seguero com les explica- cions sávies de l'erudlt Pere Alsius, del pollfacétic Estanislau Vayreda o de rhistoriador Pella i Porgas, a qui va conéixer a Begur a final d'aquell fértil estiu i a qui va dedicar el tlarg poema i'Emporda. Parar oída a totes les veus i a tots els parlars fou la fónnula magistral de Verdaguer,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F