Affordable Access

Filosofia a la bestreta (A propòsit de la idea d'utopia de T. W. Adorno)

Authors
Publisher
Asparkía: investigació feminista
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MARTA TAFALLA" Filosofia a la bestreta (A propbsit de la idea d'utopia de T.W. Adorno) LA RENÚNCIA A LES LMATGES La utopia, que és allb que no existeix enlloc, és per aix6 mateix l'únic lloc on podem pensar ailb completament diferent del que coneixem, és a dir, del que exis- teix. Si més no, aquesta sembla haver estat la confianqa d'una bona part de la tra- dició filos6fica, on discorren en paralalel l'analisi del que és i aquell audaq intent de dir com hauria de ser, que ha gosat posar en imatges la nostra exigencia de justicia, introduint així un pintar sense model, que és de fet pintar el model que la realitat hauria d'imitar. Molts autors han cercat en la imaginació l'alliberarnent res- pecte del present i s'han embarcat, entre la filosofia i la literatura, a fer d'arqui- tedes de la ciutat ideal. Agosaradament han pretes comparar la nostra societat, no amb organitzacions existents altematives o amb posicions subjectives deter- minades, sinó amb la mateixa societat ideal, amb la realització plena de la justicia i la llibertat, aix6 sí, tal com nosaltres la imaginem en el present que volem criti- car. Des de la seva perspectiva privilegiada, la utopia hauria de permetre aixi la crítica més radical, perque la comparació seria sempre enunciar tot el que ens a imposar, alli on la imaginació es pretenia més liiure, la renúncia a les la societat on vivim i contra la qual volem pensar-la, inevitablement propaga Asparkía XI fecció. Aixb suposaria que la nostra incapacitat fins ara d'instaurar la justicia és merament practica; que si la nostra realitat no és perfecta, tanrnateix disposem de la solució en la teoria i només seria qüestió de donar-li cos. El nostre problema es reduiria a encamar en la materia les idees que la raó ha creat i que fins i tot concretem en imatges. Perb per a Adorno, oferir a la societat del present el model que hauria de copiar significa confiar-nos que ja tenim la solució, no pas exercir la crítica. Des de la convicció $Adorno qu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F