Affordable Access

Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Soil Science

Abstract

r LANTBRUKSHÖGSKOLAN UPPSALA OM DIKNINGSINTENSITETEN VID DRÄNERING AV AKERJORD Resultat av fältförsök med olika dikesavstånd VIII. Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län Gösta Berglu nd, August Håkansson och Janne Eriksson INSTITUTIONEN FÖR MARKVETENSKAP AVDELNINGEN FÖR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK STENCILTRYCK NR 89 UPPSALA 1976 ISBN 91-7088-454-4 LANTBRUKSHÖGSKOLAN UPPSALA OM DIKNINGSINTENSITETEN VID DRÄNERING AV AKERJORD Resultat av fältförsök med olika dikesavstånd VIII. Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län Gösta Berglund, August Håkansson och Janne Eriksson INSTITUTIONEN FÖR MARKVETENSKAP AVDELNINGEN FÖR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK STENCILTRYCK NR 89 UPPSALA 1976 ISBN 91-7088-454-4 OM DIKNINGSINTENSITETEN VIn DRÄNERING AV ÅKERJORJ ResultBt av fältförsök mod olika dikesavstånd VITI. Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län av Gösta Berglund, August Håkansson och Janne Eriksson L.4NTBHUKSHÖGSKOLAN Institutionen för markvetenskap Avdelningen fBr lantbrukets hydroteknik STENCIJJTRYCK NR 89 UPI'SJILA 1976 INLEDNING li'Ö.RSÖKENS U1rFOHl\1NING NÅGRA KOl\Tfo1ENTAREH TILL RE~SULTATREDOVISNINGEN RESUI/fAT AV ENSKILDA J!'ÖnSÖK Västmanland .. :; län 73. Bengtsbo 74. GåJ.by 75. No rrby pr:i stgård 76. Vi.ister-Säby Koppa:rberG'3 l.J.n 77. Kloster 78. Splsbo 79. 'vlH:man shyt tan Gi t"leb0rg'l län 80. Backa gård 81. Svodja 82. ;'3örby SAI--·!l·lANFATTN ING IJI11TERATURFÖRTECKNING Sid. 1 2 3 8 11 17 23 29 36 43 50 57 64 70 77 82 1 INLBDNING Dikn.i.nf.pintel'Hl Beten re{ilf)raG genom valet av dikesd;jllp och dike3avDtånd. Dil<e:J:1:jqp,")"t iLr i. Vir,~l mtm den prim cil'::J. faktorn, E:'ft(~r.30m det är bO;3tn.mrnan- 0:18 .rÖt' lHll~ d ,:lllpt den ut f()rda di.knin{;,en maximal t kan Lli:i.nka ,zorundvo.tten- ;rtan. Ned avtn.{;and r) r:;'.mol:1Gliippl.:i.UhC'"L ]le),s .:iordf.m minskar f(n;jGamh,~Lon mel- lan dJko Gd,iup oe hc;rn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments