Affordable Access

Obres de Leo Strauss dedicades a Thomas Hobbes

Authors
Publisher
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Obres de Leo Strauss dedicades a Thomas Hobbes OBRES DL LEO STRAUSS DEDICADES A THOMAS HOBBES' Josep MoNSLRRAT I MOLAS La trajectoria de Leo Strauss`' va partir de l'estudi de Spinoza i Maimo- nides, i en una primcra etapa tracta la problematica de la Rao i la Revelac16 juntament amb els fonaments de la filosofia politica moderna. Aquestes dues vessants conformaren la seva preocupac16: el problema teologico-po- litic. L'estudi de la filosofia politica classica esdevingue la seva tasca prin- cipal quan s'adona que tota la filosofia politica moderna descansa en una critica de la filosofia classica. Es per a entendre els moderns, i per a enten- drc'ns a nosaltres mateixos que Strauss es concentra els ultims anys de la seva vida en la figura de Socrates, que representa la figura inicial de la fi- 1. Les obres dc Leo Strauss sobre Hobbes son, per ordre cronologic: (I) ,Quclques re- marques sur la science politique de Hobbes. A propos du livre recent de M. Lubienski,, a Re- cberches philosophiques, 2, 1933, pag. 609 -622. Reprodu'it a (2.d) pag. 245-263. (2) (a) The political philosophy of Hobbes. Its Basis and Its Genesis, trad. de Elsa M. Sinclair, Londres 1936. (b) Ed. alemanva: Hobbes' politische Wissenscbaften, Neuwied 1964. (c) 2a. ed. anglesa corregida, Chicago University Press, 1966. (d) Ed. francesa: La philosophic politique de Hob- bces, trail. de ]'angles i de I'alemany per Andre Enegren i Marc B. de Launay, Ed. Bolin, 1991. -298 pag. (3) On the Spirit of Hobbes' political philosophy', a Revue Internationale de Philosophic, IV, pag. 405-431, (1950), reproduit com capitol V de Natural Right and History, Chicago, 1953. (4) (a) ,I.es fondements de la philosophic politique de Hobbes", traduccio do Simone Midan, a Critique, X, 83, abril 1954, pag. 338-362. Reproduida a ]'annex de (2.d) pag. 264 294. b) Posteriorment aparegue 1'edici6 original: ,On the Basis of Hobbes' political phi- losophv• com a capitol VII de What is political philosophy?, 1959 (reeditat per U. of Ch

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F