Affordable Access

Pojmovnik kulture i okoliša (Ivan Cifrić)

Authors
Publisher
Croatian Sociological Society, Institute of Sociology at Faculty of Philosophy, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Soc. ekol. Zagreb, Vol. 18 (2009.), No. 3-4 Recenzije i prikazi 366 profi lira društvenu potrebu i orijentaciju bioetičkog diskursa.“ U ovom poglavlju autor problematizira neke aspekte povije- snog i aktualnog diskursa o odnosu bioe- tike i okoliša i elaborira ih pod sloganom: „nema biosa bez oikosa, nema ethosa bez biosa“. Posljednje poglavlje „Održivi razvoj“ izno- si argumente za i protiv ideje održivog ra- zvoja. Nije slučajno da autor zaokružuje knjigu upravo ovom temom jer je već u „Predgovoru“ naglasio da „knjiga želi upo- zoriti da je čovjeku potrebno novo jedin- stvo kulture i prirode, koje se pokušava ostvariti idejom održivosti konkretiziranoj kao održivi razvoj. Unatoč kritikama kon- cepta održivog razvoja, danas ne postoji iole suvisliji koncept na globalnoj razini koji bi otvorio prostor djelovanja kulture i ne bi se zadržao samo na ekonomskoj ili tehnološkoj dimenziji“. Iznimna vrijednost ove knjige leži tako ne samo u općem doprinosu područjima kul- ture i okoliša, već i u tome da svaka tema za sebe daje čitateljima, koje možda zani- maju samo neke od ovdje iznesenih po- sebnih tematika, mogućnost da uđu u nji- hovo vrlo detaljno i kritičko razmatranje koje im, nudeći autorov zaključak, ipak daju slobodu da donesu i vlastite zaključ- ke. Pažljivo odabranih devet tema koje je autor smatrao najvažnijima da se objedi- ne i tvore jednu koherentnu cjelinu koja se može nazvati „Kultura i okoliš“, ipak predstavljaju samo jedan dio tog širokog područja. Pokazala se stoga potreba za jed- nim pojmovnikom unutar kojeg bi, nešto skraćenije, ove, ali i druge, teme kulture i okoliša bile obrađene. Tako je nastao „Poj- movnik kulture i okoliša“, objavljen kao zasebna publikacija, a koji zajedno s ovom knjigom tvori jednu cjelinu. Tijana Trako Ivan Cifrić POJMOVNIK KULTURE I OKOLIŠA VŠPU „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić, 2009., str. 266. Pojmovnik kulture i okoliša obuhvaća 433 pojma koji se prema autorovom iskustvu najčešće koriste u sklopu ovog

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments