Affordable Access

Entre tots, núm. 07

Publisher
Associació Cultural Entre Tots
Source
Legacy

Abstract

REVISTA INFORMATIVA Y CULTURAL DE PALMA NOVA - MAGALLUF N ENERO-FEBRERO/89 N s? •i>t> riMio/H «i ; Mli.UMf·iKiMUftM.·mi·MlL·lMaUHi.U f*l»l »*l*flWI.M II «. H t»*HHi.tL W**,j.H'J·im'·itHH'HiWlM··**•>•»•!'t • tf1 '» M '";•>» l""*t !*'•> '"'H ]*<tjlt'*t !V'l.l*'*t 1»'t.|»tn •B3^ f^*"**lÄWK"H^¿^EABEf *£**=: ¡ . .• 'M»,N¿A I.A ItMfUkAUA l K« 151 KA «t»-lll'"«'*t,Bt»KIM-Httl^i,U"llillf»,l* m»t f*i»»M,H »I H- B «•*»*«, IL(M»'fi..-tmT)ll*,fP?IK,VI*»nt:HrflMI,l lit-U t M mttb.l*lM lULl·l-í JiJk.lUfl Jf1|J-"ÏI H't f'-l "I T» U»* TIMI« ft» »•» «••I* nwv*. I » ' * • - ni r*«M QMt tr* mm i ni rrr *TtM «i ... i UH« «un. ti nDMMM.». «»*<; ti HICOU. IM SAifljtn v* f. l'H* «I |¡ »IH.,,PI MIlAKT >>»n NT«. I »MS 1«»» ».rtts I·l • It ' ». P.M IM I M 1.1 ( I«I»T I *+. •*•»•! H yiif. UH«« n>. MIT1AHI1. l"- •U1FWS I IDS i»»inr urr*s«iN i« »•ktms... - •N-tTI» t>WU>»««TltO i* U •uri*-, im M itrum r«UH MW* - lUKUtIOT iHW^mtM*iMWtavii-M*4UiM<aMiWfiMi r«*»» M*«t <-.t.i*iMi|i!*,H r'tt 'K •UPB··T··M t·"f(·,,ü·>ft«(í«».l'»'*l»'*'·, v t twi i t t . t t ' jKi i fi tMVU.tl'M !fl|it*'*l t*»»,i»!«i !«Ht*»IM LA TELEVISIÓ« POR CABLE A PUNTO UÈ ILEUAVNOS AWL1A EKTREVISTA CON UAKG&RITA H A J K R A , T k N t Ë M T E UÈ ALCALDE XISCO MULET, CONCEJAL DE 0£l*ONTESi •TA ESTA Ut MARCHA EL FOLIbtPORTIVU UK CA'S SAHUMÉIS" t«v»(..».n,i*n««i*,ì,if«*v^(i ·,r)('»i-í*1*·f"ii (• r*C** *"*• t.f.itm'iix.H Mff.n M*»!..« rMM*.,..iri*lf«l.f«>«-1>ii'«. mmiiiiNUUU M_maL·itiM »H,UULJHI,I»I« JAU.UW ¡FELIZ 1989! SUMARIO EDITORIAL 3 NOTICIAS 4 ES XAFARDER 8 ENTREVISTA 9 EN POCAS PALABRAS 11 OPINIONES 12 ENTREVISTA 13 DISBARATS I DESGAVELLS 18 CULTURA 19 DEPORTES 23 JOAN PERDIU 26 RECORTES DE PRENSA 34 EDITA: Asociación de Vecinos de Palma Nova-Magalluf C/ San Miguel de Liria, 7 07181-Palma Nova TELEFONO: 68 00 56 y 68 03 86 REDACCIÓN: Josep Rosselló i Font - Pedró Verd PUBLICIDAD: José Alvarez Pola. Telf: 68 2i 15 HAN COLABORADO EN ESTE NOMERÒ: Mari Luz Cervera, Joan Perdiu. Es Xafarder, Tofol

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F